KHUNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2022

30/07/2021 15:30

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4880/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 về hướng dẫn đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Văn bản số 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh xây dựng kế hoạch năm 2022.

Trong quá trình lập kế hoạch, các nội dung khó khăn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ Phòng Tổng hợp quy hoạch, cụ thể:

- Đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Điện thoại: 0203.3836.991

- Đối với kế hoạch đầu tư phát triển, Điện thoại 0203.3835.083

Phòng Tổng hợp Quy hoạch


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 468
Đã truy cập: 969355