Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025

24/01/2022 09:12

(MPI) - Tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ngày 19/01/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2). Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương tham dự phiên họp.

.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương trình bày Báo cáo. Ảnh: Quochoi.vn

Trình bày báo cáo về bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung uơng giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2), Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, thực hiện Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện phân bổ chi tiết vốn đầu tư công trung hạn, tuân thủ đúng các nguyên tắc, tiêu chí của Nghị quyết, các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.

Trong tổng số vốn NSTW 1.090.014,445 tỷ đồng Quốc hội đã phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại Nghị quyết số 29/2021/QH15, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 chi tiết cho cho 4.587 nhiệm vụ, dự án với tổng số vốn là 824.760,583 tỷ đồng, chiếm khoảng 76% số vốn Quốc hội đã phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Đến nay 52/52 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 địa phương đã thực hiện thông báo hoặc giao chi tiết đến từng dự án, từng đơn vị thực hiện.

Căn cứ khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 29/2021/QH15 tổng số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch là 639.061,016 tỷ đồng. Trong đó, 242.075,461 tỷ đồng dự kiến bố trí cho 565 dự án khởi công mới của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; 296.985,555 tỷ đồng vốn NSNN chưa phân bổ chi tiết cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (vốn NSTW trong nước là 69.643,453 tỷ đồng, vốn nước ngoài nguồn NSTW là 90.342,102 tỷ đồng và vốn NSĐP là 137.000 tỷ đồng) và 100.000 tỷ đồng vốn NSTW bố trí cho 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Về nguyên tắc bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết số 29/2021/QH15, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến phải thuộc danh mục dự án Chính phủ đã trình Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP ngày 16/7/2021. Đối với các dự án chưa thuộc danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội phải bảo đảm các dự án được thay thế là thực sự cần thiết, đã có thủ tục đầu tư và việc thay thế danh mục bảo đảm không làm thay đổi kế hoạch đầu tư vốn NSTW theo ngành, lĩnh vực Quốc hội đã quyết nghị cho từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại Nghị quyết số 29/2021/QH15.

Việc điều chỉnh tăng/giảm kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 giữa các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương bảo đảm không làm tăng số dự án của bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội. Việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương bảo đảm tổng số dự án triển khai trong giai đoạn 2021-2025 dưới 5.000 dự án.

Về việc bổ sung, điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2), trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí bố trí vốn, Chính phủ đã rà soát và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến: Thứ nhất là, 340 dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn NSTW trong nước là 88.099,585 tỷ đồng (trong đó có 330 dự án thuộc danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP; 10 dự án mới chưa được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP).

Thứ hai là, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương với tổng số vốn là 8.208,361 tỷ đồng từ số vốn nước ngoài chưa phân bổ để thực hiện 42 dự án chuyển tiếp, khởi công mới thuộc danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP;07 dự án mới chưa được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP.

Thứ ba là, điều chỉnh giảm 387,31 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 và 53,07 tỷ đồng vốn đối ứng của 01 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao để điều chỉnh tăng tương ứng cho 01 dự án mới chưa báo cáo Quốc hội trong nội bộ của Bộ Giao thông vận tải.

Thứ tư là, điều chỉnh kế hoạch giảm 725,475 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn NSTW trong nước giai đoạn 2021-2025 của 13 dự án của Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải và 03 địa phương (Hà Giang, Sơn La, Cà Mau) đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để điều chỉnh tăng 709,715 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 cho 11 dự án mới chưa báo cáo Quốc hội trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Trình bày báo cáo thẩm tra Tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết 29/2021/QH15, Quốc hội đã giao “Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho từng dự án theo đúng quy định của pháp luật”. Vì vậy, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để tiếp tục phân bổ danh mục dự án cụ thể theo quy định của Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là đúng là đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị quyết của Quốc hội.

Về nguyên tắc, thứ tự ưu tiên phân bổ, bố trí kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 (đợt 2), Thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách cho rằng, Nghị quyết số 29/2021/QH15 đã quy định về nguyên tắc và thứ tự ưu tiên trong phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, vì vậy, việc phân bổ, bố trí kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 (đợt 2) cần tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên đã được quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14, Nghị quyết số 29/2021/QH15.

Đồng thời, đề nghị lưu ý việc thay thế dự án trong danh mục phải là các dự án thực sự cần thiết, đã có đủ thủ tục đầu tư và bảo đảm không vượt tổng số dự án, kế hoạch đầu tư vốn NSTW theo ngành, lĩnh vực Quốc hội đã quyết nghị cho từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại Nghị quyết số 29/2021/QH15; việc bố trí vốn cho các dự án thay thế, các dự án điều chỉnh bổ sung phải tập trung, tránh dàn trải, không bố trí cho các dự án mới có tỷ trọng vốn phải chuyển tiếp sang giai đoạn sau quá lớn, bảo đảm đúng quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị quyết 29/2021/QH15; Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn ODA; Điều chỉnh (tăng/giảm) kế hoạch đầu tư vốn NSTW đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội và phải đảm bảo mục tiêu, hiệu quả dự án.

Thường trực Ủy ban kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương: Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 từ số vốn chưa phân bổ; Tiếp tục phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định và Điều chỉnh vốn hợp lý giữa các dự án để tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, việc phân bổ chi tiết cho các dự án phải bảo đảm bố trí vốn tập trung, các dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 phải được bố trí đủ vốn. Về danh mục dự án cụ thể, Chính phủ cần rà soát danh mục dự án, bảo đảm bố trí vốn tập trung, không bố trí dàn trải; dự án điều chỉnh bổ sung có tỷ lệ phải chuyển nguồn sang giai đoạn sau lớn, tăng cao so với phương án đã báo cáo Quốc hội.

Ảnh: Quochoi.vn

Tham gia thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để tiếp tục phân bổ danh mục dự án cụ thể theo quy định của Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị quyết của Quốc hội; thống nhất chủ trương bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 từ số vốn chưa phân bổ, phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, điều chỉnh vốn hợp lý giữa các dự án để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công./.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (https://www.mpi.gov.vn)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 920
Đã truy cập: 907491