Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

02/03/2022 16:20

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 về Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy định trong Khung đánh giá, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/12 và cập nhật, bổ sung, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 20/3 năm tiếp theo; đồng thời, rà soát đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo ngành, lĩnh vực được phân công trong trường hợp cần thiết, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân công các sở, ban, ngành trên địa bàn thực hiện các chỉ tiêu trong Khung đánh giá, định kỳ hằng năm, 5 năm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; xây dựng Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm cấp huyện trên cơ sở Khung đánh giá và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện; rà soát, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong trường hợp cần thiết, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp số liệu chỉ tiêu của Khung đánh giá trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; trên cơ sở đó, kịp thời đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện của các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo quy định.

Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gồm 5 biểu: Biểu số 1: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của cả nước; Biểu số 2: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của các vùng kinh tế - xã hội; Biểu số 3: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của các vùng kinh tế trọng điểm; Biểu số 4: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Biểu số 5: Một số chỉ tiêu liên quan đến tổng sản phẩm trên địa bàn của các vùng kinh tế - xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm cấp huyện trên cơ sở Khung đánh giá và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện.

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1107
Đã truy cập: 1460194