Kế hoạch chuyển đổi số tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

18/03/2022 14:15

Xây dựng các cơ chế chính sách thu hút và phát triển doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh theo Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có các chính sách: Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp (tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số); hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực về chuyển đổi số; tuyên tuyền, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa về chuyển đổi số để thúc đẩy phát triển kinh tế số; lựa chọn 50 doanh nghiệp thực hiện thí điểm chuyển đổi số là các giải pháp ưu tiên khi thực hiện chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 08/3/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 928/KH-KHĐT về thực hiện Chuyển đổi số của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với nội dung chính như sau:

Phát triển chính quyền số

- 100% hồ sơ công việc (trừ các nội dung, văn bản mật), kể cả văn bản nội bộ được xử lý trên hệ thống phần mềm thông tin quản lý văn bản điều hành, thư điện tử công vụ thuộc hệ thống chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT trong quản lý tài chính kế toán, các nghiệp vụ khác của cơ quan trên môi trường mạng.

- Đến hết năm 2022, 100% văn bản được trình ký, phát hành đi được ký số trên hệ thống chính quyền điện tử.

- 100% dữ liệu cán bộ, công chức được cập nhật, số hóa vào cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

- 100% thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Sở.

- 100% cán bộ, công chức khai thác, sử dụng thành thạo, có hiệu quả các ứng dụng CNTT thuộc chính quyền điện tử, thành phố thông minh, chính quyền số, các ứng dụng trong hoạt động quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- 100% cán bộ, công chức được định kỳ hằng năm tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số, kỹ năng số, kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu bằng các công cụ số.

- 100% các cán bộ, công chức thực hiện tốt Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng; tiếp tục quản lý, vận hành có hiệu quả các cơ sở hạ tầng CNTT (mạng WAN, mạng LAN, tường lửa, phần mềm chống virus,…), các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, dùng chung và chuyên ngành đã được đầu tư đảm bảo đáp ứng yêu cầu triển khai, vận hành, đảm bảo an toàn thông tin, an toàn mạng; đào tạo, tập huấn, diễn tập; tuyên truyền nâng cao nhận thức; ứng cứu, khắc phục sự cố,... Triển khai có hiệu quả nền tảng định danh và xác thực điện tử khi tham gia các sản phẩm số, dịch vụ số của tỉnh.

- 100% máy tính luôn được cài đặt phần mềm diệt virus và các phần mềm có bản quyền cần thiết.

- 100% các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư được niêm yết công khai tại cơ quan; trên trang thông tin điện tử của Sở; được kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trên cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia, với cơ sở dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

- 100% các thủ tục hành chính ban hành mới đủ điều kiện cung ứng đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- 100% cung cấp dữ liệu mở, được trang bị cơ sở vật chất đảm bảo kỹ thuật, an toàn phục vụ chuyển đổi số.

- Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến; 100% dịch vụ công mức độ 3, 4 được cung cấp, tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Duy trì thường xuyên hoạt động các trang thông tin điện tử của Sở đảm bảo việc cung cấp thông tin, tuyên truyền hiệu quả, công khai, minh bạch đến với người dân và doanh nghiệp.

Phát triển kinh tế số

- Kinh tế số chiếm ít nhất 20% GRDP của tỉnh; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 11%/năm (Theo nhiệm vụ Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- 100% cơ sở dữ liệu mở trong phạm vi của Sở Kế hoạch và Đầu tư phù hợp với quy định tại Luật Tiếp cận thông tin và được công khai theo quy định.

- Phấn đấu phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đến năm 2025 hoàn thành việc xây dựng các cơ chế chính sách thu hút và phát triển doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh theo Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó có các chính sách: (1) Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp (tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số); (2) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực về chuyển đổi số; Tuyên tuyền, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa về chuyển đổi số để thúc đẩy phát triển kinh tế số; lựa chọn 50 doanh nghiệp thực hiện thí điểm chuyển đổi số (Theo nhiệm vụ Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Phát triển xã hội số

- Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành cho phù hợp với quy định; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp, đảm bảo các chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến theo mục tiêu đề ra.

- Thực hiện triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, góp phần nâng cao năng lực điều hành và đẩy mạnh việc công tác cải cách hành chính, thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của  người dân và doanh nghiệp về sử dụng dịch vụ công.

- Từ năm 2024, 100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần; 100% công dân khi thực hiện thủ tục hành chính không phải xuất trình hồ sơ chứng minh thông tin của bản thân, không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ về dân cư khi đã có trong CSDL quốc gia về dân cư.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia phương án để các tổ chức định danh và xác thực điện tử thực hiện việc kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử cho các lĩnh vực của đời sống, xã hội, đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh trên nền tảng định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cung cấp.

BCĐ chuyển đổi số Sở KHĐT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 913
Đã truy cập: 907484