Triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

06/05/2022 16:16

Ngày 26/4/2022, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 162 KH/TU về Triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với 5 nội dung chính, như sau:

  1. 1. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, với người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tỉnh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
  2. 2. Nâng cao chất lượng hoạt động trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tồ chức chính trị - xã hội gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.
  3. 3. Về quản lỷ biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
  4. 4. Về công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra.
  5. 5. Về cơ chế chỉnh sách

Theo đó, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, Nghị quyết 30- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 19-NQ/TU và Chương trình hành động số 21-CT/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Chi tiết: Kế hoạch số 162 KH/TU ngày 26/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 430
Đã truy cập: 1055578