Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

13/06/2022 11:09

Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Ngày 02/6, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 423/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

Mục tiêu chung của Chương trình nhằm trang bị, cập nhật, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị cấp phòng (sau đây gọi chung là cấp phòng), góp phần giúp lãnh đạo, quản lý cấp phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đối tượng bồi dưỡng của Chương trình gồm:

Thứ nhất, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

Thứ hai, Công chức, viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

Thứ ba, các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Chương trình bao gồm 10 chuyên đề, trong đó có 08 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo (có các chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên), kiểm tra, đi thực tế, cụ thể:

- Phần I: Kiến thức có 02 chuyên đề nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức về nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp phòng, kiến thức về văn hóa lãnh đạo, quản lý và 01 chuyên đề báo cáo.

- Phần II: Kỹ năng có 06 chuyên đề kỹ năng gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp phòng, qua đó phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 01 chuyên đề báo cáo.

- Phần III: Đi thực tế, kiểm tra.

Tổng thời gian bồi dưỡng là 80 tiết (08 tiết/ngày).

Chương trình yêu cầu đối với việc học tập của học viên tham gia học tập đầy đủ thời gian của chương trình theo quy định. b) Chủ động, trách nhiệm trong học tập; nghiên cứu trước tài liệu học tập (tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng là bắt buộc; ngoài ra còn có tài liệu tham khảo khác, phù hợp với nội dung chuyên đề)…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chương trình này thay thế Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-BNV ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Ngày 02/6, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 425/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương.

Mục tiêu chung của Chương trình nhằm trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, góp phần giúp lãnh đạo, quản lý cấp sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành trong thực thi công vụ.
Đối tượng bồi dưỡng của Chương trình gồm:
Thứ nhất, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương.

Thứ hai, công chức, viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương.

Thứ ba, các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Chương trình bao gồm 10 chuyên đề, trong đó có 08 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo (có các chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên), đi thực tế, kiểm tra, cụ thể: 

- Phần I: Kiến thức có 02 chuyên đề nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức về nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp sở, phân cấp, phân quyền trong hành chính nhà nước và 01 chuyên đề báo cáo.

- Phần II: Kỹ năng có 06 chuyên đề kỹ năng gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp sở và 01 chuyên đề báo cáo.

- Phần III: Đi thực tế, kiểm tra. 

Tổng thời gian bồi dưỡng là 80 tiết (08 tiết/ngày).

Chương trình yêu cầu học viên phải tham gia học tập đầy đủ thời gian của chương trình theo quy định. Chủ động, trách nhiệm trong học tập; nghiên cứu trước tài liệu học tập (tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở là bắt buộc; ngoài ra còn có tài liệu tham khảo khác, phù hợp với nội dung chuyên đề). 

Đồng thời, chuẩn bị câu hỏi, bài tập tình huống và tích cực tham gia thảo luận. Tích cực, sáng tạo trong thực hành các kỹ năng để có thể ứng dụng vào thực tế công việc sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1054/QĐ-BNV ngày 02/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương.

 

Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 67
Đã truy cập: 1123165