Tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

02/07/2022 14:18

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 06/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Thực hiện quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh. (Dự thảo Quyết định đính kèm văn bản)

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến vào Dự thảo nêu trên. Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/7/2022 để tổng hợp, trình UBND tỉnh theo quy định. Sau thời gian nêu trên, các Sở, Ban, ngành, UBND địa phương không có ý kiến tham gia, được hiểu đơn vị đã nhất trí với nội dung bản Dự thảo.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 06/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc đơn vị mình điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp./.

Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 431
Đã truy cập: 969318