Tham gia ý kiến đối với dự thảo về việc ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh

06/07/2022 16:16

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước.

Thực hiện quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh (Dự thảo Quyết định đính kèm văn bản)

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia ý kiến vào Dự thảo nêu trên. Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/8/2022 để tổng hợp, trình UBND tỉnh theo quy định. Sau thời gian nêu trên, các Sở, Ban, ngành, UBND địa phương, các cơ quan, đơn vị không có ý kiến tham gia, được hiểu đơn vị đã nhất trí với nội dung bản Dự thảo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm, phối hợp./.

Phòng Tổng hợp Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 433
Đã truy cập: 969320