Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên

25/07/2022 07:43

(MPI) – Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đây là các Nghị quyết quan trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đời sống của Nhân dân, đến quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

 
 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn

Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Trước đó, thực hiện nhiệm vụ được phân công, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Những kết quả xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất, uy tín, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, Nghị quyết đưa ra ba quan đ