Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên

25/07/2022 07:43

(MPI) – Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đây là các Nghị quyết quan trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đời sống của Nhân dân, đến quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

 
 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn

Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Trước đó, thực hiện nhiệm vụ được phân công, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Những kết quả xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất, uy tín, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, Nghị quyết đưa ra ba quan điểm. Thứ nhất, tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Thứ hai, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đề cao tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng và đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy.

Thứ ba, đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu, đồng thời mỗi đảng viên phải tự ý thức học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức, phong cách, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng và lời thề khi vào Đảng; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên và công đoàn, hội viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu, nhất là ở địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo, khu vực kinh tế ngoài nhà nước, vùng dân tộc thiểu số. Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Nghị quyết đưa ra mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Nghị quyết đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Theo đó, đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở đảng; Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở.

Về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Nghị quyết nêu rõ, cần đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên; Tăng cường công tác quản lý đảng viên; kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên.

Bên cạnh đó, cần tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao tinh thần dự trực tiếp và trực tuyến của các đại biểu và nhấn mạnh, sau hơn một ngày làm việc, Hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đồng thời cho biết, Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đã xem xét, quyết nghị nhiều nội dung rất quan trọng, trong đó có 4 Nghị quyết vừa được quán triệt. Nhằm tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII đã xác định với tinh thần phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt. Tại Hội nghị này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng trong phiên khai mạc và bế mạc, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cán bộ đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hai bài phát biểu, xem đó là kim chỉ nam cho quá trình nghiên cứu, tổng hợp và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, ngay sau Hội nghị này các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết cho toàn thể cán bộ đảng viên và Nhân dân thấm nhuần tư tưởng của Nghị quyết, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề cốt lõi trong các Nghị quyết. Đây là các Nghị quyết quan trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân, đến quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh thêm một số điểm mới của các Nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên; vai trò của mặt trận tổ chức, tổ chức chính trị xã hội trong tham gia xây dựng Đảng.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, vấn đề quan trọng hàng đầu, yếu tố có tính chất quyết định là khâu tổ chức thực hiện, đòi hỏi có sự quyết tâm năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, Nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.

Ngay sau Hội nghị này, bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt phải khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa 4 nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có phân, phân nhiệm và có lộ trình thực hiện rõ ràng. Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, phối hợp, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở hành lang pháp lý bảm đảm đồng bộ, thống nhất để việc thực hiện Nghị quyết đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra; chú trọng chỉ đạo điểm xây dựng mô hình thực hiện Nghị quyết, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay, phù hợp với thực tiễn; tiến hành tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Nghị quyết ở các cấp và kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch cho phù hợp, nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không hiệu quả.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII có ý nghĩa quan trọng, giúp cho cán bộ đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ nội dung của các Nghị quyết, trên cơ sở đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện thành công và tiếp tục triển khai có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập quán triệt và tuyên truyền rộng rãi hơn nữa các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII. Nhiều vấn đề thực tiễn đang đặt ra đòi hỏi các cấp ủy đảng cần hết sức quan tâm, sát sao trong trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu, hiệu quả.

Với tinh thần trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các văn kiện Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng, với sự vào cuộc của toàn đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Phòng Khoa giáo Văn xã Sở Kế hoạch và Đầu tư trích theo Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư: https://www.mpi.gov.vn/


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 787
Đã truy cập: 905479