Một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2022

02/08/2022 08:04

Trong năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trước tình hình dịch Covid-19, song với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được kết quả tích cực, trong đó có công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt 2.080 đơn vị, tăng 4% kế hoạch, trong đó thành phố Hạ Long, Móng Cái, Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.

 Cán bộ Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Quảng Ninh giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, thực hiện 5 tại chỗ: “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả”.

 Bước sang năm 2022, với nhiệm vụ là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về phát triển doanh nghiệp, cụ thể như sau:

  1. 1. Chủ động xây dựng các chỉ tiêu về phát triển doanh nghiệp kế hoạch năm 2022

Bám sát kết quả thực hiện phát triển doanh nghiệp năm 2021 và căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tại các địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch tại Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 “Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh kế xã hội năm 2022”; trong đó giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương về số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh là hơn 2.000 doanh nghiệp. Đồng thời hàng tháng Sở thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp cho 13/13 địa phương trong toàn tỉnh để các địa phương có cơ sở triển khai các giải pháp thúc đẩy về phát triển doanh nghiệp.  

  1. 2. Thực hiện triển khai, nâng cao hiệu quả các biện pháp về cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp

- Sở đã ban hành kế hoạch về cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp của Sở nhằm chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ cụ thể gắn với thực hiện các chỉ tiêu về: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDREX), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan  hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh Việt Nam (PAPI), chỉ số PCI.

- Công tác giải quyết thủ tục hành chính về cấp đăng ký doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm, ưu tiên giải quyết nhanh, gọn đúng pháp luật, thực hiện từ 01-02 ngày làm việc (theo quy định của Chính phủ là 03 ngày làm việc), 100%  thủ tục được thực hiện tại Trung tâm phục vụ Hành chính công. Từ đầu năm đến nay đã giải quyết 5.786 hồ sơ thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, trong đó: 1.463 hồ sơ doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới; 4.323 lượt hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 100% hồ sơ xử lý đúng hạn; 100% xử lý qua mạng, trong đó cấp độ 3 và cấp độ 4 là đạt 55,5% tổng số hồ sơ xử lý.

- Triển khai công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo đường bưu điện. Thường xuyên chú trọng việc hướng dẫn cho doanh nghiệp về thủ tục đăng ký doanh nghiệp, điều kiện đầu tư kinh doanh. Kết quả từ đầu năm 2022 đến nay đã tư vấn, hướng dẫn cho hơn 645 lượt doanh nghiệp với nhiều hình thức: Hướng dẫn trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công, hướng dẫn qua điện thoại, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục qua thông báo điện tử mức độ 4 đến doanh nghiệp.

- Công tác quản lý sau doanh nghiệp được tiếp tục được quan tâm, phối hợp với cơ quan Thuế, Tòa án, Hải Quan... để yêu cầu doanh nghiệp báo cáo, quyết định thu hồi 130 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vi phạm theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2022 với hơn 400 doanh nghiệp, Tổng hợp 59 câu trả lời, giải đáp đến doanh nghiệp trước hội nghị, sau hội nghị tổng hợp 16 câu hỏi gửi đến các sở ban ngành có liên quan tiếp tục trả lời kiến nghị của doanh nghiệp. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các giải pháp chỉ đạo các cấp các ngành, địa phương trong toàn tỉnh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn trước tình hình dịch bệnh, triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kết quả: 7 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh có 1.463 đơn vị thành lập mới (trong đó 988 doanh nghiệp và 475 đơn vị trực thuộc), tăng 24% so với cùng kỳ; số vốn đăng ký đạt 14.654 tỷ đồng, tăng 4% so cùng kỳ, có 748 doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 19% so với cùng kỳ.

Qua phân tích tình hình, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy việc thành lập mới doanh nghiệp trong những tháng cuối năm sẽ có những khó khăn, tác động do một số nguyên nhân: (i) Ảnh hưởng từ sau đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động đến hoạt động chung của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tạm ngừng, giải thể tăng[1]... các nhà đầu tư gặp khó khăn chung về vốn kinh doanh, mặt bằng sản xuất, kế hoạch triển khai các dự án... do đó tác động không nhỏ đến việc khởi sự kinh doanh, thành lập mới doanh nghiệp. (ii) Cuộc xung đột Nga - Ukraina đã tác động trực tiếp tới các doanh nghiệp kinh doanh ngành dịch vụ, du lịch, vận tải... Giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng, nhất là giá vật liệu xây dựng tăng đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; hoạt động sản xuất kinh doanh, vận tải; Công tác quản lý nhà nước của một số ngành, địa phương còn thiếu quyết liệt, sáng tạo trong tham mưu. Công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp còn một số nội dung hiệu quả chưa cao, chưa sát thực; (iii) Một số chính sách, quy định của Trung ương[2] về hỗ trợ cho doanh nghiệp chưa được bổ sung, điều chỉnh để triển khai tại tỉnh.

Để công tác phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng cuối năm đạt kết quả, phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch tỉnh giao; Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai các giải pháp đã đề ra từ đầu năm, đồng thời tập trung một số giải pháp trọng tâm như sau:

(1) Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Sở về thực hiện các kế hoạch của tỉnh về thực hiện: Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Kế hoạch 59/KH-UBND ngày 01/3/2022  của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chuyển đổi số toàn diện của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 60/KH-UBND ngày 01/3/2022 triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đảm bảo yêu cầu.

(2) Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung giải quyết tốt các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở (Đăng ký doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư..); Trong đó: (i) 100% thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp được thực hiện qua mạng và cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; (ii) 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được số hóa. (iii) Tăng cường hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, xử lý, phê duyệt, trả kết quả thủ tục hành chính đúng thời gian, đạt hiệu quả cao về chuyên môn; Triển khai công tác hậu kiểm, thu hồi doanh nghiệp vi phạm, quản lý số liệu về đăng ký doanh nghiệp nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp.

(3) Đẩy mạnh công tác tham mưu đề xuất về cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân bền vững sau khi Đề án về Phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và Phát triển sản phẩm chủ lực, xây dựng thương hiệu của Tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt; Triển khai kế hoạch, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về chuyển đổi số. Phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, Hội phụ nữ và các sở ban ngành có liên quan tham gia các chương trình “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Quảng Ninh”, chương trình, hội thảo “Phụ nữ sáng tạo-khởi nghiệp” nhằm khuyến khích, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, tham gia sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

(4) Tiếp tục tiếp nhận, đôn đốc các sở, ban, ngành và các địa phương có liên quan về  các nội dung về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc những ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư đặc biệt là trong ngành du lịch, dịch vụ, vận tải, chế biến chế tạo.. kịp thời tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để giải quyết kịp thời, thỏa đáng cho doanh nghiệp. 

(5) Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong toàn tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về triển khai các giải pháp tuyên tuyền, vận động về chương trình khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững, triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp chuyển đổi số nhằm góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp đã giao cho các địa phương theo Quyết định số 4398/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 “Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh kế xã hội năm 2022”. Tổng hợp, tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng, động viên kịp thời những địa phương, đơn vị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế -xã hội được giao theo kế hoạch năm, trong đó có chỉ tiêu về phát triển doanh nghiệp.

[1]  Số doanh nghiệp tạm ngừng  7 tháng đầu năm 2022 tăng 33% so với cùng kỳ; doanh nghiệp giải thể, tăng 16% so với cùng kỳ.

[2] Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước vốn chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ hiện vẫn chưa được ban hành.

Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 582
Đã truy cập: 963425