Thông tin về việc tham gia mạng lưới tư vấn viên ngành Kế hoạch và Đầu tư

16/08/2022 16:09

Theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV (sau đây gọi tắt là Nghị định số 80/2021/NĐ-CP) và Điều 8, Điều 9 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT) đã cụ thể hoá các quy định liên quan tới tư vấn viên và mạng lưới tư vấn viên.

 Thực hiện các quy định nêu trên, ngày 17/5/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 632/QĐ-BKHĐT về lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV ngành Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, các lĩnh vực tư vấn trong mạng lưới tư vấn của ngành Kế hoạch và Đầu tư  bao gồm: thành lập và vận hành doanh nghiệp; quản trị và phát triển doanh nghiệp; chuyển đổi số cho doanh nghiệp; đầu tư; đấu thầu; tiếp cận tài chính.

 Hiện nay, các tư vấn viên ngành Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng ký và được công nhận tại Cổng Thông tin doanh nghiệp (địa chỉ: www.business.gov.vn/tu-van-vien) do Cục Phát triển doanh nghiệp quản lý và vận hành. Theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, hầu hết các nội dung hỗ trợ DNNVV được thực hiện thông qua hoạt động tư vấn. Đồng thời, khoản 9 Điều 3 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT quy định “DNNVV chỉ được hỗ trợ các nội dung về tư vấn quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và Thông tư này khi sử dụng tư vấn viên thuộc mạng lưới tư vấn viên.”

Để xây dựng mạng lưới tư vấn viên ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh, theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh thông tin tới các chuyên gia cá nhân, tổ chức tư vấn trên địa bàn để biết và tham gia mạng lưới hỗ trợ DNNVV. Thông tin truy cập tại địa chỉ www.business.gov.vn/tu-van-vien.

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi  HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ HỒ SƠ VÀ HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ THAM GIA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN (phụ lục I kèm theo)

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.3834300./.

Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1180
Đã truy cập: 1467419