Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

22/08/2022 15:25

Ngày 05/8/2022, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 100-KH/ĐU Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”. Trong đó mục đích, yêu cầu của Kế hoạch:

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai sâu rộng Kết luận số 34- KL/TW để cán bộ, đảng viên nắm vững và nêu cao ý thức, trách nhiệm trong triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiên quyết xử lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và hệ thống chính trị. 2. Việc thực hiện Kết luận số 34-KL/TW phải được tiến hành đồng bộ, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ III và các quy định của Đảng; triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 211
Đã truy cập: 965499