Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022

02/11/2022 13:36

1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nông nghiệp

 Lúa mùa: Tính đến trung tuần tháng Mười, cả nước thu hoạch được 893,1 nghìn ha lúa mùa, chiếm 57,4% diện tích gieo cấy và bằng 87,9% cùng kỳ năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc thu hoạch được 614,1 nghìn ha, chiếm 60% và bằng 79,6%; các địa phương phía Nam thu hoạch được 279 nghìn ha, chiếm 52,3% và bằng 114,3%. Ước tính năng suất lúa mùa đạt 52,66 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha so với vụ mùa năm 2021; sản lượng đạt 8,2 triệu tấn, tăng 144 nghìn tấn.

– Lúa hè thu: Diện tích gieo trồng vụ hè thu năm 2022 ước đạt 1.915,6 nghìn ha, giảm 38,6 nghìn ha so với vụ hè thu năm 2021; năng suất đạt 56,4 tạ/ha, giảm 0,6 tạ/ha; sản lượng đạt 10,8 triệu tấn, giảm 340 nghìn tấn.

– Lúa thu đông: Đến giữa tháng Mười, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 637,5 nghìn ha lúa thu đông, bằng 90,7% cùng kỳ năm trước.

– Cây hàng năm: Tiến độ gieo trồng màu vụ đông tại các địa phương phía Bắc đạt thấp hơn so với cùng kỳ do thời tiết không thuận lợi, nhiều vùng bị ngập úng cùng với đó hiệu quả kinh tế từ các loại cây ngô, khoai lang, lạc không cao nên nông dân thu hẹp sản xuất.

– Chăn nuôi: Ước tính tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 10/2022 tăng 13,6% so với cùng thời điểm năm 2021; tổng số bò tăng 3,3%; tổng số trâu giảm 1%; tổng số gia cầm tăng 5,2%.

b) Lâm nghiệp

Hoạt động khai thác gỗ triển khai tích cực.

Tính chung 10 tháng năm 2022, diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 227 nghìn ha, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 78,3 triệu cây, tăng 5%; sản lượng củi khai thác đạt 15,4 triệu ste, tăng 0,3%; sản lượng gỗ khai thác đạt 15,6 triệu m3, tăng 6,2%; diện tích rừng bị thiệt hại là 989,4 ha, giảm 59,2%, trong đó diện tích rừng bị cháy là 26,5 ha, giảm 98,2%; diện tích rừng bị chặt, phá là 963 ha, giảm 0,2%.

c) Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng Mười ước đạt 815,9 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 517,5 nghìn tấn, tăng 4,5%; sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 298,4 nghìn tấn, giảm 0,6%. Tính chung 10 tháng năm 2022, sản lượng thủy sản ước đạt 7.450,7 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

2. Sản xuất công nghiệp

– Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Mười ước tăng 3% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, IIP ước tăng 9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 tăng 3,8%