KHUNG HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ GIỮA NHIỆM KỲ GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2019

25/06/2018 08:21

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; văn bản số 4028/BKHĐT-TH ngày 14/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019.

Trong quá trình lập kế hoạch, các nội dung khó khăn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ Phòng Tổng hợp và Quản lý Quy hoạch, cụ thể:

- Đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Điện thoại: 0203.3836.991

- Đối với kế hoạch đầu tư phát triển, Điện thoại 0203.3835.083

Phòng Tổng hợp và Quản lý quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 500
Đã truy cập: 969387