Tham gia ý kiến vào Đề án Triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022

28/07/2018 08:33

Kính gửi:  Các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải; Công an Tỉnh; Cục thuế Tỉnh; Ban Quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 5233/UBND-XD6 ngày 24/7/2018 về việc thẩm định phê duyệt Đề án triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022, trong đó có nội dung nêu: “Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, thẩm định Đề án triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022 gửi kèm theo Tờ trình số 186/TTr-UBND nêu trên đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành...”, kèm theo Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 17/7/2018 của UBND thành phố Uông Bí.

Để có cơ sở thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị: Các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải; Công an Tỉnh; Cục thuế Tỉnh; Ban Quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thẩm định, tham gia ý kiến vào Đề án triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022.

Ý kiến thẩm định, tham gia gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 11/8/2018 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.

(Đề nghị UBND thành phố Uông Bí cung cấp các thông tin và giải trình các  vướng mắc (nếu có) với các đơn vị nêu trên)

Phòng Khoa giáo, Văn Xã - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 422
Đã truy cập: 326986