Lấy ý kiến tham gia Đề án triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022

29/01/2019 16:36

Kính gửi:  Các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải; Công an Tỉnh; Ban Quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Phiếu chuyển Hồ sơ, Văn bản số 152/PC-UBND ngày 28/01/2019 “về việc thẩm định, phê duyệt Đề án triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022”, trong đó có nội dung chuyển Văn bản, Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 15/11/2018 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc thẩm định phê duyệt Đề án triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022 đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định, kèm theo Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 15/11/2018 của UBND thành phố Cẩm Phả và Đề án.

Để có cơ sở thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị nêu trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thẩm định, tham gia ý kiến vào Đề án triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022.

Ý kiến thẩm định, tham gia gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 19/02/2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.

Nội dung Đề án đề nghị tải:

Phòng Khoa giáo, Văn xã - Sở Kế hoạch và Đầu tư


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 537
Đã truy cập: 367977