Lấy ý kiến tham gia Đề án triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2024

10/04/2019 08:03

Kính gửi:  Các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải; Công an Tỉnh; Ban Quản lý điều hành dự án xây dựng Chính quyền điện tử. 

Ngày 09/4/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Phiếu chuyển Hồ sơ, Văn bản số 534/PC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc thẩm định, phê duyệt Đề án triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2024”, trong đó có nội dung chuyển Văn bản Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 22/3/2019 của UBND thành phố Móng Cái về việc thẩm định phê duyệt Đề án triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2024 đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định, kèm theo Đề án.

Để có cơ sở thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị nêu trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thẩm định, tham gia ý kiến vào Đề án triển khai nhân rộng mô hình thành phố thông minh tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2024.

Ý kiến thẩm định, tham gia gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/4/2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.

Nội dung Tờ trình, Đề án đề nghị tải:

qt.skhdt


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 547
Đã truy cập: 367987