Văn phòng Sở

22/10/2018

 

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Minh Lương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý Văn hóa, Cử nhân Báo chí, Cử nhân xã hội học

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại chánh văn phòng: 0203.3638.818

Email: nguyenthiminhluong@quangninh.gov.vn

Chỉ đạo chung, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng.

 

Phó Chánh Văn phòng:  Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 

Điện thoại di động: 0936.488.678

Email: nguyenthithanhhang@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Chỉ đạo, phụ trách công tác hành chính; Tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; Có trách nhiệm tham gia công tác Công đoàn của Sở. 

 

 

Chuyên viên văn thư: Phạm Thị Xuân

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành lưu trữ và quản trị văn phòng

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn thư: 0203.3638.468

Điện thoại di động: 0977.345.112

Email: phamthixuan@quangninh.gov.vn

Phụ trách: công tác văn thư, thủ quỹ.

 

Chuyên viên: Vũ Huyền Trang

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3638.999

Điện thoại di động: 0983.574.268

Email: vuhuyentrang@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Phụ trách kế toán

 

 

Chuyên viên: Trần Ngọc Thìn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính học      

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.678

Điện thoại di động: 0962.32.36.38

Email: tranngocthin@quangninh.gov.vn

Phụ trách: 

  

             
    Nhân viên:  Nguyễn Huyền Linh

 

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

Điện thoại văn phòng: 

Điện thoại di động: 0977.458.805

Email: nguyenhuyenlinh@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Phụ trách công tác lưu trữ. 

 

 

Nhân viên lái xe: Phạm Văn Thuân

   

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Điện thoại văn phòng: 

Điện thoại di động: 0904.989.416

Email: phamvanthuan@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Lái xe 14A-009.88

 

Viên chức: Nguyễn Công Đắc

(Trưng dụng lên Văn phòng Sở 03 năm)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.388

Điện thoại di động: 0886662626 

Email: nguyencongdac@quangninh.gov.vn

Phụ trách:

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác Tổ chức; Hành chính; Tổng hợp; Thi đua khen thưởng, Kỷ luật; Tài chính, Quản trị, Tài vụ của cơ quan Sở đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Sở giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Công tác Tổ chức, Hành chính:

1) Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý, thực hiện công tác tổ chức quản lý nhân sự, biên chế, đào tạo bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nội bộ cơ quan gồm:

- Xây dựng dự thảo Quy định tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ tiền lương, chế độ chính sách và các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức thực hiện sau khi Giám đốc phê duyệt;

- Giúp Giám đốc thẩm định dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng ban và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức thuộc Sở;

- Xây dựng dự thảo Đề án, Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng dự thảo Quy hoạch cán bộ lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ công chức cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông và triển khai thực hiện; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Văn phòng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ cán bộ, thực hiện chế độ tiền lương.

2) Xây dựng dự thảo Bộ Quy chế quản lý, điều hành các hoạt động của cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông;

3) Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông theo mục tiêu và chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh:

4) Xây dựng, triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.

5) Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Sở.

6) Tổ chức, quản lý công tác văn thư lưu trữ hồ sơ của Sở theo quy định của Nhà nước.

7) Tổ chức công tác hợp tác quốc tế,

8) Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi do Sở tổ chức.

9) Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh, phòng gian bảo mật, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong cơ quan.

+ Công tác Tổng hợp:

10) Xây dựng kế hoạch công tác tháng, năm của cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông trình Giám đốc phê duyệt, theo dõi đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

11) Tổng hợp và lập báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện chế độ thông tin, báo cáo lên cơ quan cấp trên theo quy định.

12) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông;

13) Tham gia thực hiện điều tra thống kê theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

14) Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng của cơ quan và của ngành.

15) Phối hợp với các cơ quan, bộ phận chức năng, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước theo sự phân công của Giám đốc Sở; Tổ chức truyền đạt các Quyết định của Giám đốc Sở cho các đơn vị trực thuộc và cơ quan thông tin đại chúng.

16) Quản lý hồ sơ, tài liệu các phiên họp của Sở; Tiếp nhận nghiên cứu những đề nghị của cán bộ công chức, đơn vị sự nghiệp để trình lãnh đạo Sở xem xét giải quyết.

+ Công tác Quản trị, Tài vụ:

17) Hướng dẫn, tham mưu lập kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị trực thuộc.

18) Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc của Sở.

19) Triển khai các chế độ mới của cán bộ, tiền lương, tài chính; thực hiện quy chế, triển khai các giải pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Sở.

20) Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, vật tư, thiết bị, phương tiện ôtô của cơ quan đúng chế độ và theo quy định của pháp luật.

21) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý theo quy định của pháp luật.

22) Tiếp đón, hướng dẫn khách đến thăm và làm việc với cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông.

 23) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế cơ quan, chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức và người lao động theo thẩm quyền được phân công.

24) Kế hoạch mua sắm tài sản, thiết bị bổ sung hàng năm.

25) Quản lý cán bộ công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Văn phòng theo quy định của Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.

+ Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch: Xây dựng và triển khai các chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch, quản lý kinh tế về các dự án đầu tư; thẩm định các dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý; hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai, phân khai nguồn vốn của các dự án về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

26) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Thông báo phân công nhiệm vụ CBCC-LĐ thuộc Văn phòngTin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1232
Đã truy cập: 2481352