Phòng Công nghệ thông tin

22/10/2018
    
 

Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Sỹ 

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3638.689

Điện thoại di động: 0915.005.758

Email: nguyentiensy@quangninh.gov.vn 

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung Phòng CNTT. Trực tiếp phụ trách công tác về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án. 


 

Chuyên viên: Trần Thu Huyền

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông 

Trình độ LLCT: Trung cấp 
Điện thoại văn phòng: 0203.3638.689
Điện thoại di động: 034.982.0022
Email: tranthuhuyen@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý nhà nước về Internet, tên miền; Giao dịch điện tử; Doanh nghiệp, các hội về công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành. 

Chuyên viên: Đoàn Văn Võ

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công nghệ thông tin     

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3638.689

Điện thoại di động:  0989.085.108

Email: doanvanvo@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng; Ứng dụng CNTT phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử; Công tác đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin; Chỉ số ICT-Index; Hiện đại hoá hành chính.

 

Chuyên viên: Lê Tuấn Vinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, kiểm toán

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 

Điện thoại di động: 0904.258.846

Email: letuanvinh@quangninh.gov.vn

Phụ trách: 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ   

Chức năng:


Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực CNTT - Điện tử, bao gồm:
- Công nghiệp CNTT (các chuyên ngành công nghiệp phần cứng, công nghiệp điện tử, công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số và dịch vụ CNTT);
- Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.    
- Cơ sở hạ tầng CNTT, quản lý các dịch vụ công về CNTT trên địa bàn tỉnh.

    
Nhiệm vụ và quyền hạn:    
1. Chủ trì tham mưu giúp Giám đốc sở soạn thảo các văn bản: quản lý Nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách ứng dụng và phát triển về CNTT trên địa bàn Tỉnh thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh; soạn thảo các văn bản về lĩnh vực CNTT thuộc thẩm quyền ban hành của Giám đốc Sở. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về thể thức, nội dung văn bản đã trình.

2. Chủ trì xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về CNTT, điện tử trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội của Tỉnh và chiến lược, quy hoạch phát triển của Ngành;   

3. Thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử, công nghiệp nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin; xây dựng và quản lý khu công nghệ thông tin tập trung; về danh mục và quy chế khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, quy chế quản lý đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;

4. Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT của tỉnh; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;   

5. Chủ trì thẩm định thiết kế, kỹ thuật các đề án, dự án đầu tư, các chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT, điện tử trên địa bàn tỉnh;

6. Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra hoạt động của các tổ chức, các hội, hiệp hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tin học, điện tử, phần mềm, phần cứng, an toàn an ninh thông tin và các lĩnh vực CNTT khác; Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tổng hợp, điều tra, khảo sát, thống kê về tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn Tỉnh;    

7. Hướng dẫn, triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT; các quy hoạch, kế hoạch phát triển, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, chương trình về CNTT, điện tử; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật; các quy định về bảo mật, an toàn công nghệ thông tin; các giải pháp thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ về CNTT đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về CNTT theo thẩm quyền;     

8. Xây dựng quy chế q uản lý, vận hành, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin, hướng dẫn sử dụng đối với việc sử dụng cơ sở hạ tầng CNTT, các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của Ủy ban nhân dân Tỉnh; hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh thống nhất kết nối, cung cấp nội dung thông tin và các dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Tỉnh;    

9. Xây dựng các giải pháp cụ thể để triển khai ứng dụng CNTT, các hoạt động công ích về CNTT; cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử, công nghiệp nội dung số; danh mục và quy chế khai thác cơ sở dữ liệu Quốc gia và chuyên ngành, quy chế quản lý đầu tư ứng dụng CNTT; triển khai các chương trình xã hội hoá CNTT của Chính phủ, của Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn theo sự phân công của UBND tỉnh;    

10. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (5 năm, hàng năm) hoặc đột xuất tình hình, đánh giá việc triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn Tỉnh;     

11.Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của tỉnh.     

  1. Phối hợp với các phòng, các bộ phận, các đơn vị thuộc Sở để thực hiện chức năng và nhiệm vụ chung của Sở.    
  2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1415
Đã truy cập: 2371110