Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

16/01/2018
 
 

Trưởng phòng: Lê Minh Kỳ

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.666

Điện thoại di động: 0913.266.529

Email: leminhky@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: 

Đầu mối tiếp nhận chỉ đạo của đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Phòng; thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành công việc chung của Phòng.

Chủ trì xây dựng kế hoạch công tác tháng, năm và công việc đột xuất; xử lý văn bản hàng ngày thuộc lĩnh vực của Phòng.

Tham mưu công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực truyền hình trả tiền.

Tham mưu công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành (trừ những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh do đồng chí Tự đảm nhận).

Tham gia thành viên Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh.

Công tác thông tin cơ sở.

Tham mưu các nội dung liên quan đến các chương trình, dự án, ngân sách trong hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản và dự toán ngân sách hàng năm.

Tiếp nhận, quản lý hồ sơ từ bộ phận Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, thực hiện công tác quản lý nhà nước và rà soát thủ tục hành chính theo lĩnh vực phân công.

Theo dõi thông tin trên báo chí và mạng xã hội về tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở phân công.

 

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Tâm

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa, Thạc sỹ Quản lý Văn hóa

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.666

Điện thoại di động: 0982.312.580

Email: nguyenthitam@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: 

Chịu trách nhiệm về việc giải quyết toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

Tham mưu nhiệm vụ về hợp tác truyền thông.

Thường xuyên nắm bắt tình hình thông tin báo chí, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn xử lý.

Tham mưu xây dựng kế hoạch gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và của tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Tham mưu xây dựng các Kế hoạch truyền thông lớn của Phòng triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực thông tin báo chí xuất bản.

Thực hiện nhiệm vụ Phó Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phần của Sở.

Tham mưu báo cáo công tác nhân quyền theo quy định.

Theo dõi thông tin trên báo chí và mạng xã hội về tỉnh Quảng Ninh.

Tham mưu các nội dung liên quan đến các chương trình, dự án, ngân sách trong hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản và dự toán ngân sách hàng năm

Thực hiện nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Sở phân công.

 

Phó trưởng phòng: Lý Công Tự

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học Mác - Lê nin, Thạc sỹ Quản lý Báo chí - Truyền thông

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.666

Điện thoại di động: 0936.918.338

Email: lycongtu@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: 

Tham mưu Kế hoạch của tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông.

Hàng tuần có trách nhiệm bàn giao hồ sơ cho Phòng để thực hiện nhiệm vụ quản lý hồ sơ; hàng tháng có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở các công việc giải quyết để đảm bảo sự kiểm soát của Phòng.

Tổng hợp, phối hợp Văn phòng rà soát các thủ tục hành chính theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, của Tỉnh và Sở.

Theo dõi thông tin trên báo chí và mạng xã hội về tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Sở phân công.

 

Chuyên viên: Nguyễn Thanh Trà

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân báo chí, Thạc sĩ Quản lý Báo chí - Truyền thông

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.666

Điện thoại di động: 0985 653 528

Email: nguyenthanhtra@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: 

Tham mưu nhiệm vụ quản lý Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi thông tin trên báo chí và mạng xã hội về tỉnh Quảng Ninh tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở các tin nóng, nội dung nhạy cảm để kịp thời có hướng xử lý; tổng hợp báo cáo phục vụ Hội nghị giao ban báo chí hàng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Tham mưu nội dung tổ chức họp báo thường kỳ của UBND tỉnh định kỳ hàng tháng; tham mưu hướng xử lý nếu báo đưa không đúng thông tin được cung cấp.

Hướng dẫn báo chí và hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh tuyên truyền một số nội dung trọng tâm theo chủ trương, chính sách của tỉnh, của các sở, ngành, địa phương.

Tham mưu các nội dung liên quan đến các chương trình, dự án, ngân sách trong hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản và dự toán ngân sách hàng năm.

Thực hiện nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Sở phân công.

 

Chuyên viên: Nguyễn Phương Thảo

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Quản lí Văn hóa, Thạc sỹ Quản lý Văn hóa

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.666

Điện thoại di động: 0988.668857

Email:  nguyenphuongthao.sttvtt@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: 

Tham mưu nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin điện tử, trong đó bao gồm cả hoạt động Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Theo dõi và tham mưu nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động bản tin, đặc san trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu xây dựng kế hoạch công tác tổ chức họp báo sự kiện, sự vụ của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan (Nhiệm vụ này phối hợp với đồng chí Trang).

Tham mưu các nội dung liên quan đến các chương trình, dự án, ngân sách trong hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản và dự toán ngân sách hàng năm của Phòng.

Tiếp nhận, quản lý hồ sơ từ bộ phận Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, thực hiện công tác quản lý nhà nước và rà soát thủ tục hành chính theo lĩnh vực phân công.

Theo dõi thông tin trên báo chí và mạng xã hội về tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Sở phân công.

 

Chuyên viên: Trần Thị Quỳnh Trang

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Báo chí, Thạc sĩ Quản lý Báo chí - Truyền thông

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.666

Điện thoại di động: 0906.465688

Email: tranthiquynhtrang@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Tham mưu nội dung hoạt động quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, công tác phát ngôn.

Tham mưu công tác quản lý thẻ nhà báo trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi và tham mưu nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động của Trung tâm Truyền thông tỉnh.

Tham mưu kế hoạch tổ chức họp báo, sự kiện.

Theo dõi thông tin trên báo chí và mạng xã hội về tỉnh Quảng Ninh.

Tổng hợp tham mưu báo cáo công tác chuyên môn của phòng định kỳ tháng, quý, năm gửi Văn phòng Sở.

Tham mưu các nội dung liên quan đến các chương trình, dự án, ngân sách trong hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản và dự toán ngân sách hàng năm.

Tiếp nhận, quản lý hồ sơ từ bộ phận Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, thực hiện công tác quản lý nhà nước và rà soát thủ tục hành chính theo lĩnh vực phân công.

Thực hiện nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Sở phân công.

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

Chức năng:

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình, quảng cáo trên phương tiện phát thanh truyền hình, quyền tác giả và sở hữu trí tuệ.

Nhiệm vụ, quyền hạn :

  1. 1. Về báo chí : Tham mưu :

a/ Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh bao gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử theo phân công và uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

b/ Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của địa phương;

c/ Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh;

d/ Cấp phép họp báo đối với các cơ quan, tổ chức của địa phương;

đ/ Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan tổ chức khác của tỉnh;

e/ Xem xét cho phép các cơ quan báo chí của địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú trên địa bàn tỉnh;

  1. Về xuất bản: Tham mưu :

a/ Thẩm định hồ sơ xin phép thành lập nhà xuất bản của các tổ chức, cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thành lập nhà xuất bản;

b/ Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của tỉnh, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa bàn tỉnh; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, các nhân của tỉnh; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật về xuất bản;

c/ Cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, các nhân thuộc tỉnh, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức thuộc Trung ương tại địa phương; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do tỉnh cấp phép;

d/ Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định khi phát hiện xuất bản phẩm lưu chiểu có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

g/ Tạm đình chỉ hoạt động in xuất bản phẩm hoặc đình chỉ việc in xuất bản phẩm đang in nếu phát hiện nội dung  xuất bản phẩm vi phạm Điều 10 Luật xuất bản và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ ban nhân nhân tỉnh; tạm đình chỉ việc xuất bản ấn bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại địa phương;

h/ Thực hiện việc tiêu huỷ xuất bản phẩm vi phạm pháp luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

  1. Về Quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm:

a/ Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm theo thẩm quyền;

  1. Về phát thanh và truyền thình:

a/ Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thình của địa phương sau khi được phê duyệt;

b/ Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp phép hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử của các tổ chức, đơn vị do địa phương quản lý, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c/ Cấp thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn địa phương theo quy định của pháp luật;

d/  Thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước khác theo hướng dẫn của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông.

  1. Về quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ: Tham mưu

a/ Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với sản phẩm báo chí, xuất bản; bản quyền về sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông trên địa bàn;

 b/ Thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, bản quyền, sở hữu trí tuệ theo thẩm quyền trên địa bàn;

c/ Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ trong lĩnh vực quyền tác giả, bản quyền, sở hữu trí tuệ cho các ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và công dân đối với sản phẩm, dịch vụ theo thẩm quyền trên địa bàn.

        6 . Quản lý, theo đõi và đánh giá chất lượng cán bộ, công chức của phòng hàng năm. Quản lý, bảo quản tài sản được giao; lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong phạm vi của phòng theo quy định của pháp luật.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 166
Đã truy cập: 2568348