Thanh tra Sở

24/08/2017
 
 
Chánh Thanh tra:  Ngô Thị Thúy Hằng
 

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3638.856

Điện thoại di động: 0988.764.879

Phụ trách chung: Công tác thanh tra.

 

                     Phó chánh thanh traVũ Thị Bích Lan

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3638.856

Điện thoại di động: 0912. 251.289

Email: vuthibichlan@quangninh.gov.vn

Phụ trách lĩnh vực thanh tra: Bưu chính. 

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

Chức năng:

Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Sở; và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lí nhà nước về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Lãnh đạo Sở phê duyệt và chủ trì việc triển khai thực hiện.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh:

Thanh tra việc chấp hành các quy định nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia; các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

4. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật chuyên ngành về thông tin và truyền thông được phát hiện qua công tác thanh tra.

5. Được quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Sở.

6. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo ở các lĩnh vực quản lý của Sở; Xác minh, kết luận và kiến nghị Giám đốc Sở giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

7. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

8. Tham mưu với Lãnh đạo Sở việc tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra và bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành thông tin và truyền thông cấp huyện.

9. Thực hiện phối hợp với Thanh tra Bộ về công tác chuyên môn nghiệp vụ.

10. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra.

11. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở theo định kỳ với Lãnh đạo Sở, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ thông tin và Truyền thông.

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

 

Thông báo phân công nhiệm vụ CBCC thuộc Thanh tra SởTin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 99
Đã truy cập: 2477260