Phòng Bưu chính Viễn thông

24/08/2017
 
 
 
 
 

Trưởng phòng: Trần Lê Sinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Vật lý, Kỹ sư CNTT

Trình độ LLCT: Cao cấp

 Điện thoại văn phòng: 0203.3638.955

 Điện thoại di động: 0912691168

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chỉ đạo chung trong việc tham mưu công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Sở về toàn bộ hoạt động của phòng Bưu chính - Viễn thông.

- Quản lý công chức, cán bộ và điều hành các hoạt động của đơn vị mình theo Qui chế làm việc và Qui chế dân chủ trong hoạt động cơ quan.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm của Phòng tổng hợp chung trong kế hoạch hàng năm của Sở và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

- Trực tiếp việc tham mưu giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri các địa phương trong tỉnh, các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Viễn thông bao gồm kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, mạng truyền dẫn, chuyển mạch, mạng ngoại vi, mạng thông tin di động và các dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Sở việc xem xét, chỉ đạo phòng chức năng xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai công tác bảo đảm an toàn và an ninh thông tin, việc thực hiện các quy định về giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo việc tham mưu văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, dự án cung ứng dịch vụ viễn thông công ích; chỉ đạo công tác giám sát, kiểm tra việc triển khai, thực hiện cung ứng dịch vụ công ích theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo việc hướng dẫn, kiểm tra các quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng về hạ tầng, dịch vụ viễn thông;

- Chỉ đạo triển khai công tác đảm bảohệ thống thông tin liên lạc, an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động viễn thông và công tác phòng thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì các chương trình tập huấn chuyên ngành Bưu chính - Viễn thông.

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hương Giang

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3638.955

Điện thoại di động: 0912.820.505

Email: nguyenthihuonggiang.sttvtt@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

 

 

- Bưu chính, hoạt động logicstic, quản lý về tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực bưu chính, hướng dẫn kiểm tra, tổ chức việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp kiểm tra thành phần hồ sơ đối với các hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bưu chính, Văn bản Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tham mưu các nội dung liên quan đến hoạt động của Bưu điện văn hóa xã; Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Chương trình Mục tiêu quốc gia; Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Tham mưu hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ bưu chính công ích; giám sát, kiểm tra việc triển khai, thực hiện cung ứng dịch vụ công ích theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính.

- Tham mưu quản lý, kiểm soát việc quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính; tham mưu xây dựng, thẩm định các dự án, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực bưu chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng phân công.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban lãnh đạo Sở, Trưởng phòng Bưu chính -  Viễn thông về công việc được phân công.

 

Chuyên viên: Nguyễn Viết Lâm

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông 

Trình độLLCT: Trung cấp 
Điện thoại văn phòng: 0203.3.638.955
Điện thoại di động: 077.523.2323
Email: nguyenvietlam@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

 

- Tham mưu công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện.

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra phân bổ kênh tần số phát thanh, truyền hình, truyền thanh; các quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng đối với thiết bị phát sóng, tần số.

- Tham gia thẩm định các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, dự án liên quan đến tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện; tham gia giám sát, kiểm tra việc triển khai, thực hiện cung ứng dịch vụ công ích theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn quy trình, thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện, tham gia thẩm định các dự án, công trình về phát sóng, tần số.

- Thực hiện hỗ trợ, giúp lãnh đạo phòng trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực viễn thông bao gồm các công trình hạ tầng viễn thông, mạng truyền dẫn, chuyển mạch, mạng ngoại vi, mạng thông tin di động và các dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai công tác bảo đảm an toàn và an ninh thông tin, việc thực hiện các quy định về giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo phòng phân công.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng Bưu chính -  Viễn thông về công việc được phân công.

  

Chuyên viên:  Nguyễn Thị Loan

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 

Điện thoại di động: 0903.278.336

Email:   nguyenthiloan_stttt@quangninh.gov.vn

Phụ trách: 

- Tham mưu công tác quản lý nhà nước về Internet;

- Tiếp nhận, tổng hợp báo cáo các số liệu phát triển về bưu chính, viễn thông, cho UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất.

- Tham gia quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu về hạ tầng bưu chính cho phần mềm GIS Bưu chính- Viễn thông.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh về dịch vụ internet, đại lý internet.

- Theo dõi, tham mưu các công tác nội vụ của phòng: Thi đua, khen thưởng, nâng lương...;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo phòng phân công.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng Bưu chính -  Viễn thông về công việc được phân công.

Nguyễn Gia Khánh

(Biệt phái 03 năm sang phòng Bưu chính Viễn thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kỹ thuật điện tử Viễn thông

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 

Điện thoại di động: 0916568887

Email: nguyengiakhanh@quangninh.gov.vn

Phụ trách:  

- Tham mưu công tác quản lý nhà nước về hệ thống hạ tầng thông tin cơ sở: Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông theo lĩnh vực phòng được phân công.

- Thực hiện theo dõi, hướng dẫn, quản lý các đơn vị trong việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Quảng Ninh theo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Quảng Ninh (Ban hành theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND, ngày 31 /10 /2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh):

+ Hệ thống HNTH trực tuyến hiệntại của tỉnh (Số lượng điểm cầu, đầu mối cán bộ phụ trách của VTQN, tại các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã);

+ Thực hiện việc phối hợp với các điểm cầu và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các điểm cầu lắp đặt phòng họp HNTHTT để kịp thời phát hiện và xử lý các lỗi của hệ thống, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị quản lý, vận hành các trang thiết bị phục vụ họp HNTHTT đúng quy định, đảm bảo hệ thống sẵn sàng hoạt động khi có yêu cầu.

+ Thực hiện việc đánh giá chất lượng hệ thống HNTHTT của tỉnh đối với các điểm cầu theo định kỳ 03 tháng/1 lần. Tổng hợp số lượng các cuộc họp trực tuyến và đánh giá chất lượng 6 tháng đầu năm vào các ngày 30/6 và 06 tháng cuối năm vào ngày 31/12 hàng năm để đảm bảo thực hiện công tác thanh toán với đơn vị cho thuê dịch vụ. Hàng năm rà soát hệ thống HNTHTT, tiếp nhận và tổng hợp các ý kiến phản ánh của các cơ quan, đơn vị để nghiên cứu đưa ra các giải pháp nâng cấp, mở rộng hệ thống;

- Tham mưu thực hiện việc áp dụng các quy định, chính sách về lĩnh vực viễn thông công ích, công tác giám sát, kiểm tra việc triển khai, thực hiện cung ứng dịch vụ công ích theo quy định của pháp luật. Thực hiện hỗ trợ, giúp lãnh đạo phòng trong công tác hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, dự án cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.

- Tham mưu thực hiện việc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được thực hiện theo Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định, Thông tư 10/2020/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-BTTTT về chứng nhận hợp quy.

- Tham mưu thực hiện về công tác hạn chế cuộc gọi rác quấy rối người tiêu dùng (cuộc gọi rác), cuộc gọi giả mạo Công an, Viện kiểm sát, Ngân hàng,...  lừa đảo, hù dọa nhằm chiếm đoạt tài sản của người bị hại.

- Quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu về hạ tầng bưu chính, viễn thông cho phần mềm GIS Bưu chính- Viễn thông.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh viễn thông, sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo phòng phân công.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc Sở, Lãnh đạo phòng Bưu chính -  Viễn thông về công việc được phân công.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông của tỉnh; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, chức năng khác khi Lãnh đạo Sở giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

* Tham mưu giúp Giám đốc Sở các công việc sau:

I. Về Bưu chính và chuyển phát:

1. Tham mưu xây dựng các văn bản quản lý nhà nước về bưu chính; chịu trách nhiệm về nội dung văn bản đã trình; giúp lãnh đạo Sở trong công tác quản lý Nhà nước về bưu chính theo các văn bản quản lý đã ban hành;

2. Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, dự án về bưu chính trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và quy hoạch phát triển ngành;

3. Tham mưu các giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động công ích về bưu chính trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

4. Tham mưu các giải pháp bảo đảm an toàn mạng lưới an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện sau khi ban hành;

5. Chủ trì, phối hợp với các Doanh nghiệp Bưu chính, chuyển phát trong việc phục vụ công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin phòng chống lụt, bão; cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác;

6. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bưu chính trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn thực hiện các quy định của nhà nước về áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giá cước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính trên địa bàn tỉnh;

7. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trong và ngoài cơ quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về bưu chính, chuyển phát;

8. Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về bưu chính cho các Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

9. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm trình Giám đốc Sở quyết định và tổ chức thực hiện sau khi Giám đốc Sở phê duyệt;

10 Tổng hợp, thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất nhiệm vụ; kế hoạch; tình hình phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ bưu chính theo quy định;

11. Tham gia thẩm định hoặc tư vấn thẩm định, chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định các chương trình, dự án về bưu chính trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của lãnh đạo Sở;

12. Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư theo thẩm quyền;

13. Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực bưu chính;

14. Giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực bưu chính trên địa bàn tỉnh;

15. Quản lý về tổ chức, công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của đơn vị theo quy định của đơn vị và phân cấp của Giám đốc Sở;

16. Phối hợp, tác nghiệp theo yêu cầu của lãnh đạo với các phòng, đơn vị có liên quan để thực thi nhiệm vụ chung của Sở;

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

II. Về viễn thông, Internet:

1. Tham mưu xây dựng các văn bản quản lý nhà nước ở địa phương về viễn thông; chịu trách nhiệm về nội dung văn bản đã trình; giúp lãnh đạo Sở trong công tác quản lý nhà nước về viễn thông theo các văn bản đã ban hành;

 2. Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành viễn thông trên địa bàn tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch của quốc gia, của tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

3. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành các quy định, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, công bố chất lượng sản phẩm, dịch vụ áp dụng trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh và chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thực hiện sau khi được ban hành.

* Tham mưu quản lý nhà nước về dự án viễn thông

4. Tổ chức, phối hợp thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định theo chức năng dự các dự án chuyên ngành viễn thông trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở;

5. Tham gia kiểm tra, giám sát, đánh giá nghiệm thu các hạng mục công trình, chương trình, dự án về viễn thông theo thẩm quyền quản lý được phân công, phân cấp.

* Tham mưu quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp viễn thông

6. Tham mưu giám đốc Sở trình UBND tỉnh các chính sách, biện pháp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Viễn thông, đại lý Viễn thông, đại lý Internet trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện sau khi ban hành;

7. Hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông, đại lý viễn thông và đại lý Internet trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và quy định của Nhà nước về viễn thông;

8. Tham gia thực hiện các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông; phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị và hội chợ liên quan đến ngành viễn thông;

9. Tham gia giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp viễn thông;

10. Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh các giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động công ích về viễn thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra thực hiện sau khi được ban hành;

11. Tổ chức kiểm tra, phối hợp với Thanh tra Sở, Trung tâm Tần số Khu vực 5 để thanh tra các doanh nghiệp, các đại lý hoạt động có liên quan đến lĩnh vực viễn thông;

* Tham mưu quản lý nghiệp vụ viễn thông

12. Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an toàn mạng viễn thông; an toàn an ninh trong các hoạt động viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

13. Tham mưu đề xuất Giám đốc trong việc tổ chức công tác thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

14. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phân bổ tần số đối với các đài phát thanh, truyền hình, các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị thu phát tần số vô tuyến điện hoạt động trên  địa bàn tỉnh;

15. Tham gia kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật; tiêu chuẩn ngành, chất lượng dịch vụ, sản phẩm thuộc lĩnh vực Viễn thông, Internet và truyền dẫn  phát sóng trên địa bàn tỉnh;

16. Hướng dẫn các phòng Văn hoá - Thông tin huyện, thành phố, thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về viễn thông tại địa phương;

17. Tham mưu các giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động công ích về viễn thông trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thẩm định việc thực hiện kế hoạch, sản lượng viễn thông công ích của các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh;

* Hợp tác, nghiên cứu, phát triển về viễn thông

18. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức phát triển, ứng dụng và pháp luật về viễn thông;

19. Tổ chức phối hợp các đơn vị có liên quan: trường, viện, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp,… trong việc nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới trong lĩnh vực viễn thông, bảo mật và an ninh thông tin;

20. Tham gia chuẩn bị các nội dung về viễn thông để Ban Giám đốc tham dự các hội nghị trong nước và quốc tế;

21. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, tham gia và tổ chức các hội nghị trong và ngoài nước về viễn thông;

22. Tham mưu Giám đốc Sở và là đầu mối trong các hoạt động hợp tác với các tỉnh thành trong lĩnh vực viễn thông;

23. Giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước với các hoạt động của Hội, các tổ chức phi Chính phủ thuộc lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

24. Tổng hợp, thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ viễn thông theo quy định;

25. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 236
Đã truy cập: 2537830