Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

15/12/2017


 

Giám đốc: Trần Bích Vân

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 

Điện thoại di động:  0914.822.666

Email: tranbichvan.sttvtt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 Phó giám đốc: Phùng Thế Phương

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.366

Điện thoại di động: 0912.654.456

Email: phungthephuong@quangninh.gov.vn 

Phụ trách:- Giúp việc cho Giám đốc quản lý, chỉ đạo các công tác:

+ Quản lý các hệ thống thông tin của tỉnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh; hệ thống quản lý Văn bản và Điều hành, hệ thống Camera giám sát tại Trụ sở Liên cơ quan số 2,…

+ Quản lý Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh;

+ Tổ chức thiết kế, gia công sản xuất, chuyển giao công nghệ về phần mềm, trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử;

+ An ninh, an toàn thông tin; ứng cứu, khắc phục sự cố hạ tầng công nghệ thông tin trong tỉnh;

+ Thường trực thông tin phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn;

+ Tư vấn thiết kế, triển khai, giám sát các dự án công nghệ thông tin và viễn thông trong tỉnh;

+ Các hoạt động dịch vụ; Các hoạt động nghiên cứu khoa học;

+ Các nội dung họp: giao ban chuyên môn của Trung tâm.

- Là đầu mối liên hệ với: Hội tin học Quảng Ninh, các tổ chức, các hội trên địa bàn tỉnh và trên cả nước.

- Trực tiếp chỉ đạo phòng: Quản lý Trung tâm Tích hợp dữ liệu.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
 

 

Trưởng phòng: Đoàn Thị Thu Huyền

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533. 558

Điện thoại di động: 0369.601.280

Email: doanthithuhuyen@quangninh.gov.vn

Phụ trách chung và các lĩnh vực về báo cáo, đề án, kế hoạch...chung của cơ quan.

 
 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Vân Huyền

Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.355

Điện thoại di động:0917.386.396

Email:nguyenthivanhuyen@quangninh.gov.vn

Phụ trách: xây dựng kế hoạch triển khai các dự án.

 

 

   

Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Hiền

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kế toán doanh nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.336

Điện thoại di động: 0974.159.886

Email: nguyenminhhien@quangninh.gov.vn

Phụ trách chung các hoạt động của phòng; công tác tổ chức, hành chính tổng hợp, nội vụ cơ quan, quản lý tài sản công, công tác kế toán, tài chính

Phó trưởng phòng: Phạm Thị Hồng Liên

(Biệt phái 03 năm sang phòng Thông tin BCXB thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông

Trình độ LLCT: Trung cấp

 Điện thoại văn phòng: 0203.3533.355

Điện thoại di động: 0942.682.800

Email:phamthihonglien@quangninh.gov.vn

  Phụ trách Quản lý, quản trị, vận hành, báo cáo hoạt động trang fanpage DDCI của tỉnh, của Sở.

 

Phạm Thị Trang

Trình độ chuyên môn: Kỹsư CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.399

Điện thoại di động: 0834.130.448

Email: phamthitrang@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ quản lý chữ ký số, chứng thư số của tỉnh: Hướng dẫn và tổng hợp việc thực hiện dịch vụ chứng thực chứng thư số theo quy định; hỗ trợ các đơn vị cài đặt phần mềm ký số; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và cá nhân ký số theo quy định hiện hành. Trực vận hành tổng đài đường dây nóng tỉnh Quảng Ninh.

Vũ Minh Hoàng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông 

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.355

Điện thoại di động: 0969.959.666       

Email: vuminhhoang@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Hỗ trợ công tác văn thư, lưu trữ. Tổ chức thực hiện công tác an ninh, bảo mật, phòng chống cháy nổ trong đơn vị.

 

Nguyễn Công Đắc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.388

Điện thoại di động: 0886662626 

Email: nguyencongdac@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Theo dõi nhiệm vụ chuyển đổi số huyện Cô Tô; Nghiên cứu, phối hợp với các doanh nghiệp, các trường Đại học phát triển các sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm, sẵn sàng cho Chương trình chuyển đổi số tại đơn vị và cung cấp cho các cơ quan, đơn vị trong Tỉnh.

PHÒNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM TÍCH HỢP DỮ LIỆU

 

 

 

  

Trưởng phòng : Vũ Tiến Đạt

(Biệt phái 03 năm sang phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.911

Điện thoại di động: 0986.536.888

Email: vutiendat@quangninh.gov.vn

 Phụ trách chung các hoạt động của phòng; trực tiếp theo dõi và điều hành hoạt động trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; tổ chức triển khai trực ban ứng cứu sự cố và tiếp nhận thông tin phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

  

Phó trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Anh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cơ tin kỹ thuật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.911

Điện thoại di động: 0988.893308

Email: nguyentuananh@quangninh.gov.vn

 
 

Phó trưởng phòng: Phạm Quốc Tiến

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533.338

Điện thoại di động:0974.708.780

Email: phamquoctien@quangninh.gov.vn

Phụ trách:  

 

  

Hoàng Hồng Quân

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533338

Điện thoại di động:081.6219898

Email: hoanghongquan@quangninh.gov.vn

Phụ trách hệ thống thư điện tử của tỉnh.


 

Đoàn Văn Dũng

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533911

Điện thoại di động:  0988357980

Email: doanvandung@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Thường trực ứng cứu sự cố và an ninh mạng, thường trực theo dõi thông tin vệ tinh. 

 

Nguyễn Xuân Thành

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hệ thống thông tin kinh tế

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533911

Điện thoại di động:  0918.596.669

Email: nguyenxuanthanh@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Thường trực ứng cứu sự cố và an ninh mạng, thường trực theo dõi trung tâm tích hợp dữ liệu.

 

Hồ Văn Hảo

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ Thống Điện

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533911

Điện thoại di động:  0975598663

Email: hovanhao@quangninh.gov.vn

 Phụ trách công tác: Quản lý, giám sát, thực hiện việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và khắc phục sự cố các thiết bị thuộc hạ tầng kỹ thuật điện, điều hòa UPS và thiết bị phụ trợ. Thường trực tại Trung tâm THDL tỉnh

 

 

Dương Văn Hải

(Biệt phái 03 năm sang phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533338

Điện thoại di động: 0936 656 468

Email:duongvanhai@quangninh.gov.vn

Phụ trách: 

 

Trần Hồng Ngọc

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533338

Điện thoại di động: 0377604685

Email:tranhongngoc@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Quản trị các Hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung

 

Vũ Hồng Hải

Trình độ chuyên môn: Kĩ sư Kỹ thuật công nghệ và máy tính

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533338

Điện thoại di động: 0936.593.503

Email: vuhonghai.sttvtt@quangninh.gov.vn

Phụ trách:  Quản trị và vận hành hệ thống lưu trữ SAN trong TT THDL. Thường trực tại Trung tâm THDL tỉnh

 

Trần Mạnh Cường

Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533338

Điện thoại di động: 0986210641

Email: tranmanhcuong@quangninh.gov.vn

Phụ trách:  Quản trị và vận hành hệ thống lưu trữ SAN trong TT THDL. Thường trực tại Trung tâm THDL tỉnh

 

 

Nguyễn Gia Khánh

(Biệt phái 03 năm sang phòng Bưu chính Viễn thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kỹ thuật điện tử Viễn thông

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533911

Điện thoại di động: 0916568887

Email: nguyengiakhanh@quangninh.gov.vn

Phụ trách:  Quản lý vận hành hệ thống máy chủ. Thường trực tại Trung tâm THDL tỉnh 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân để tiến hành hoạt động trong lĩnh vực CNTT- Truyền thông (CNTT-TT).

- Ứng cứu, sửa chữa cơ sở hạ tầng CNTT-TT trong tỉnh.

- Quản trị, duy trì và phát triển cổng thông tin điện tử, hòm thư công vụ của tỉnh.

- Tư vấn các chương trình dự án về CNTT-TT trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia tư vấn trực tiếp giúp đỡ các đơn vị lựa chọn hoặc xây dựng các phần mềm chuyên ngành nhằm đẩy mạnh sự phát triển công nghiệp phần mềm.

- Thiết kế, gia công sản xuất,chuyển giao công nghệ về phần mềm, trang tin điện tử (Website), cổng thông tin điện tử (Portal) để đáp ứng nhu cầu công việc của cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức trong tỉnh.

- Tư vấn, thiết kế, thi công các công trình viễn thông cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

- Tư vấn phát triển mạng nội bộ(LAN), mạng diện rộng (WAN), các ứng dụng CNTTvào công tác chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Tư vấn giúp các đơn vị lựa chọn cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng, điện tử, viễn thông, tần số vô tuyến điện, hạ tầng mạng. Là đơn vị triển khai hoạt động hợp tác, liên doanh trong lĩnh vực CNTT-TT từ các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo sự giới thiệu của Sở TT-TT.

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, truyền dẫn phát sóng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp tổ chức triển khai các chương trình, đề án xã hội hóa về tin học, viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh.

- Tư vấn, giúp đỡ các đơn vị lựa chọn hoặc xây dựng các giải pháp bảo mật đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn,cung cấp thiết bị, triển khai, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì mạng máy tính, thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, truyền dẫn phát sóng phục vụ cho nhu cầu của xã hội.

- Tổ chức đào tạo :

Mở các khóa đào tạo kiến thức cơ bản, nâng cao về CNTT cho cán bộ công chức và nhân dân. Được tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học theo đúng những quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Liên kết đào tạo về CNTT, điện tử,viễn thông với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Sở TTTT giao./.

 Liên hệ công tác:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

ĐC: Tầng 1, Khu liên cơ số 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điệnthoại:      0203.3533.388

Mã sốthuế:     5700988296

Email:             qnict@quangninh.gov.vn

Website:         http://qnict.vn/Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 42
Đã truy cập: 1377213