Ban Giám đốc

24/08/2017

 

 

  Giám đốc:  Lê Ngọc Hân
   

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Báo chí, Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp    

Điện thoại văn phòng: 0203.3.618 868 

Điện thoại di động: 0913 394 689

Email: lengochan@quangninh.gov.vn

Phụ trách các lĩnh vực:

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tài chính, công tác đối ngoại thuộc ngành, lĩnh vực.

- Công tác pháp chế, phòng chống tham nhũng và bảo vệ chính trị nội bộ;

- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế của Sở và Trung tâm CNTT&TT.

- Công tác cải cách hành chính.

- Công tác dân vận chính quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác Báo chí và Thanh tra.

- Thành viên các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo, Hội đồng…) của tỉnh theo lĩnh vực công tác được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công theo các quyết định; Đội trưởng Đội Phòng chống in lậu của tỉnh.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến; Chủ tịch Hội đồng nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của Sở.

- Trưởng Ban Chỉ đạo kiểm soát thủ tục hành chính của Sở; là người phát ngôn của Sở.

- Là chủ tài khoản của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành Thông tin - Truyền thông tại các địa phương: Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái.

- Trực tiếp giữ mối quan hệ với một số đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ; Các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Hợp tác quốc tế, Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Thi đua - Khen thưởng; Thanh tra Bộ; Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử.

- Trực tiếp chỉ đạo chung hoạt động của Sở và sinh hoạt tại Thanh tra.

 

 Phó Giám đốc:  Đinh Sỹ Nguyên
   

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư cơ khí

Trình độ LLCT: Cao cấp    

Điện thoại văn phòng: 0203.3.638.289

Điện thoại di động: 0912.080.710

Email: dinhsynguyen@quangninh.gov.vn

Phụ trách các lĩnh vực:

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực quản lý nhà nước về Công nghệ thông tin:

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ Đề án Chính quyền điện tử, Đề án thành phố thông minh.

- Phụ trách lĩnh vực An toàn, an ninh mạng; chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT; công nghiệp điện tử, dịch vụ công nghệ thông tin; sở hữu trí tuệ.

- Giúp Giám đốc Sở xây dựng quy định, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, giải pháp phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực Công nghệ thông tin.

- Phụ trách chỉ số đánh giá chính quyền điện tử các cấp.

- Phụ trách công tác Thi đua khen thưởng; Cải cách hành chính; Quản trị hành chính của Sở.

- Là Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của Sở; Chủ tịch Hội đồng khoa học.

- Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành Thông tin - Truyền thông tại các địa phương: Quảng Yên, Vân Đồn, Cẩm Phả.

- Trực tiếp giữ mối quan hệ với các đơn vị trực thuộc Bộ gồm: Các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Quản lý doanh nghiệp; các Cục: Tin học hóa, An toàn thông tin; Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Công Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông; Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam.

- Là thành viên các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo, Hội đồng…) của tỉnh theo lĩnh vực công tác được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công theo các Quyết định sau khi được Giám đốc Sở chỉ định.

- Phụ trách, chỉ đạo các Phòng: Phòng Công nghệ thông tin, Văn Phòng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

- Được uỷ quyền chủ tài khoản chi lương và các khoản trích theo lương hàng tháng; được ủy quyền chi mức trên 10 triệu đồng khi Giám đốc ủy quyền điều hành bằng văn bản.

- Trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Công nghệ thông tin. 

 

 Phó Giám đốc:  Nguyễn Trung Tiến
   

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học QL các hệ thống thông tin, Cử nhân Tiếng Anh

Trình độ LLCT: Cao cấp    

Điện thoại văn phòng: 0203.3638.968

Điện thoại di động: 0913.388.266

Email: nguyentrungtien@quangninh.gov.vn

 Phụ trách các lĩnh vực:

Giúp giám đốc phụ trách quản lý nhà nước các lĩnh vực: Bưu chính - Viễn thông, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin:

- Phụ trách lĩnh vực Viễn thông, cụ thể:  Internet, quản lý và phát triển hạ tầng, dịch vụ viễn thông; công tác bảo đảm an toàn và an ninh thông tin mạng viễn thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật; việc thực hiện các quy định về giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Phụ trách lĩnh vực Bưu chính, cụ thể: Công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính; việc thực hiện các quy định về áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh thông tin trong bưu chính, chuyển phát; công tác quản lý nhà nước về tem bưu chính trên địa bàn; phát triển hạ tầng và dịch vụ Bưu chính công ích.

- Phụ trách lĩnh vực truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện: quy hoạch phân bổ kênh tần số đối với phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện; công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện thuộc mạng thông tin vô tuyến dùng riêng, đài phát thanh, phát hình có phạm vi hoạt động hạn chế trong địa bàn tỉnh; phối hợp với tổ chức Tần số vô tuyến điện khu vực thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các mạng, đài khác.

- Giúp Giám đốc chỉ đạo quản lý kỹ thuật Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh, Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh và các phần mềm dùng chung; Hệ thống Wifi thông minh; Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh; Công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai, lụt bão, thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ…

- Phụ trách về công nghiệp nội dung số.

- Phụ trách Đề án Chính quyền số tỉnh Quảng Ninh.

- Giúp Giám đốc Sở tham mưu xây dựng quy định, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, giải pháp phát triển lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông.

- Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, Internet.

- Theo dõi, phụ trách và nắm bắt thông tin về lĩnh vực thông tin truyền thông tại các địa phương: Hải Hà, Cô Tô, Đông Triều, Bình Liêu.

- Chỉ đạo công tác công nghệ thông tin, quản lý mạng thuộc nội bộ Sở; chỉ đạo kỹ thuật trang thông tin điện tử thành phần của Sở; chỉ đạo quản trị kỹ thuật trang Fanpage của Sở.

- Phối hợp với đồng chí Đinh Sỹ Nguyên trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ An toàn an ninh mạng; Chỉ số ICT Index…

- Trực tiếp giữ mối quan hệ với các đơn vị thuộc Bộ gồm: Các Vụ: Bưu chính, Công nghệ thông tin; các Cục: Tần số vô tuyến điện, Viễn thông, Bưu điện Trung ương; các Viện: Công nghệ phần mềm và nội dung số Việt Nam; Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích; Ban Quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Tổng công ty Viễn thông MobiFone; Hội truyền thông số Việt Nam; Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa), Hội Tem Việt Nam…

- Là thành viên các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo, Hội đồng…) của tỉnh theo lĩnh vực công tác được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công theo các Quyết định sau khi được Giám đốc Sở chỉ định.

- Trực tiếp chỉ đạo các Phòng, đơn vị: Phòng Bưu chính - Viễn thông; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền;

- Được uỷ quyền chủ tài khoản chi lương và các khoản trích theo lương hàng tháng; được ủy quyền chi mức trên 10 triệu đồng khi giám đốc ủy quyền điều hành bằng văn bản.

- Trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Bưu chính - Viễn thông.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 238
Đã truy cập: 2296359