Tiêu chuẩn chất lượng MRA và hỏi đáp TBT

02/03/2010 13:27
   Danh sách các phòng đo được chỉ định

STT

Tên phòng đo được chỉ định

Ghi chú

1

Trung tâm Đo lường - Cục Quản lý chất lượng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin

Quyết định số 85/QĐ-BBCVT ngày 25/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

2

Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 - Cục Quản lý chất lượng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin

Quyết định số 93/QĐ-BBCVT ngày 29/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

3

Trung tâm Đo kiểm Viễn thông Thiên Việt - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Việt

Quyết định số 182/QĐ-BBCVT ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

4

Phòng Đo kiểm Viễn thông - Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông FTS

Quyết định số 399/QĐ-BBCVT ngày 02/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

5

Phòng Kỹ thuật Đo kiểm - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông TST

quyết định số 575 /QĐ-BBCVT ngày 22/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

6

Phòng thử nghiệm Tương thích Điện từ (EMC) – Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

Quyết định số 669/QĐ-BBCVT ngày 19/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

7

Phòng đo kiểm – Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển hạ tầng Hà Việt

Quyết định số 679/QĐ-BBCVT ngày 20/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

8

Phòng thử nghiệm Quốc gia Tin học Bưu chính Viễn thông (VILAS 007) – Trung tâm Đo lường - Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện

Quyết định số 692/QĐ-BBCVT ngày 25/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

9

Trung tâm Đo kiểm Viễn thông CTEST – Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện (CT-IN)

Quyết định số 708/QĐ-BBCVT ngày 27/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

10

Phòng Thử nghiệm và Đo lường Vô tuyến điện – Trung tâm Kỹ thuật và Tin học, Cục Tần số Vô tuyến điện

Quyết định số 225/QĐ-BTTTT ngày 05/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

(Hết hiệu lực)

11

Trung tâm Đo kiểm Viễn thông TT&T – Công ty TNHH Thương mại, Công nghệ và Truyền thông TT&T

Quyết định số 226/QĐ-BTTTT ngày 05/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

12

Trung tâm Đo kiểm COMIT - Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông COMIT

Quyết định số 280/QĐ-BTTTT ngày 18/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

13

Trung tâm Đo lường - Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Quyết định số 281/QĐ-BTTTT ngày 18/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

14

Phòng đo kiểm – Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viễn thông CDC

Quyết định số 296/QĐ-BTTTT ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

15

Phòng thử nghiệm truyền dẫn quang (VILAS 285) - Công ty TNHH sản xuất cáp sợi quang VINA-LSC

Quyết định số 822/QĐ-BTTTT ngày 19/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

16

Phòng đo kiểm – Công ty Cổ phần Công nghệ ITELCO

Quyết định số 629/QĐ-BTTTT ngày 22/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

17

Phòng đo kiểm - Công ty cổ phần đầu tư phát triển điện tử viễn thông

Quyết định số 962/QĐ-BTTTT ngày 01/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

18

Phòng Kỹ thuật đo kiểm thuộc Công ty cổ phần viễn thông tin học điện tử KASATI

Quyết định số 1188/QĐ-BTTTT ngày 5/08/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

19

Phòng Đo kiểm Viễn thông - Công ty cổ phần dịch vụ Thông tin di động (MIS JSC)

Quyết định số 1408/QĐ-BTTTT ngày 22/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

20

Phòng đo kiểm Trung tâm đo kiểm ICT - Công ty cổ phần Việt Nam IT

Quyết định số 1917/QĐ-BTTTT ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

21

Phòng đo kiểm - Công ty TNHH tích hợp hệ thống và dịch vụ viễn thông Trí tuệ Việt

Quyết định số 1926/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

22

Phòng đo kiểm viễn thông - Công ty cổ phần viễn thông đầu tư và thương mại quốc tế

Quyết định số 1928/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

23

Phòng kỹ thuật và đo kiểm - Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển bưu điện Hà Nội

Quyết định số 1929/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

24

Phòng đo kiểm - Công ty cổ phần truyền thông DTS

Quyết định số 1930/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

25

Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3 - Cục Quản lý chất lượng CNTT&TT

Quyết định số 96/QĐ-BTTTT ngày 19/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

26

Trung tâm đo kiểm viễn thông - Công ty cổ phần xây dựng và lắp đặt viễn thông (COMATEL)

Quyết định số 259/QĐ-BTTTT ngày 26/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

27

Phòng đo lường và kiểm định viễn thông - Công ty cổ phần công nghệ Viettel

Quyết định số 260/QĐ-BTTTT ngày 26/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

(Thay thế Quyết định số 630/QĐ-BTTTT ngày 22/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

28

Phòng đo kiểm - Trung tâm Tư vấn Thiết kế Viễn thông Điện lực

Quyết định số 261/QĐ-BTTTT ngày 26/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

29

Phòng Đo kiểm Viễn thông - Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Viễn thông (TECHSO JSC)

Quyết định số 423/QĐ-BTTTT ngày 01/04/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

30

Phòng Đo kiểm - Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS)

Quyết định số 602/QĐ-BTTTT ngày 11/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

31

Phòng Đo lường, Thử nghiệm - Trung tâm Kỹ thuật - Cục Tần số Vô tuyến điện

Quyết định số 1897/QĐ-BTTTTngày 30/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

(Thay thế Quyết định số 619/QĐ-BTTTT ngày 13/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

32

Trung tâm Đo kiểm Viễn thông MOBITECHS - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Hạ tầng mạng Thông tin Di động

Quyết định số 759/QĐ-BTTTT ngày 04/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

33

Phòng đo kiểm công ty cổ phần đầu tư và khai thác dịch vụ viễn thông Việt Nam

Quyết định số 956/QĐ-BTTTT ngày 10/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

34

Phòng Đo kiểm Viễn thông - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Viễn thông Toàn Thắng (3T - Telecom .,Jsc)

Quyết định số 1168/QĐ-BTTTT ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

35

Trung tâm Đo kiểm Viễn thông HTE (HTEST) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội

Quyết định số 1235/QĐ-BTTTT ngày 1/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

36

Trung tâm Đo kiểm Viễn thông - Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế (HTC ITC .,Jsc)

Quyết định số 1616/QĐ-BTTTT ngày 17/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

37

Phòng đo kiểm Viễn thông QTC - Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (QTC)

Quyết định số 1765/QĐ-BTTTT ngày 10/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

38

Phòng đo kiểm Ngọc Lục Bảo - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Lục Bảo (Ngoc Luc Bao Co., Ltd)

Quyết định số 1766/QĐ-BTTTT ngày 11/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

39

Phòng đo kiểm Telecomtec- Công ty Cổ phần chuyển giao Công nghệ Viễn thông (Telecomtec., Jsc)

Quyết định số 1889/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 413
Đã truy cập: 1177273