Áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

17/03/2009 09:19
.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTTngày 09 tháng 04 năm 2008

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến hoạt động liên thông giữa các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin để tiến tới thống nhất trong kết nối, giao tiếp trên phạm vi cả nước.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin là tiêu chuẩn quốc tế phổ biến, tiêu chuẩn mở về kết nối mạng, trao đổi, lưu trữ dữ liệu và thông tin, bao gồm:

- Tiêu chuẩn về kết nối;

- Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu;

- Tiêu chuẩn về truy cập thông tin;

- Tiêu chuẩn về an toàn thông tin;

- Tiêu chuẩn về dữ liệu đặc tả.

2. Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nướclà tập hợp các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin được bắt buộc áp dụng hoặc khuyến nghị áp dụng cho hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước nhằm bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân.

 

Chương II

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

 

Điều 4. Áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin

Tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin được quy định áp dụng theo hai hình thức: bắt buộc áp dụng và khuyến nghị áp dụng.

Điều 5. Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (sau đây gọi tắt là Danh mục).

Hình thức áp dụng đối với từng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin được quy định cụ thể trong Danh mục.

Danh mục sẽ được định kỳ xem xét, sửa đổi, bổ sung, cập nhật phù hợp với tình hình thực tế.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 6. Xử lý chuyển tiếp

Các hệ thống thông tin đang hoạt động hoặc triển khai trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cần được rà soát và có lộ trình chuyển đổi, nâng cấp phù hợp với quy định tại văn bản này.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Vụ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện các nội dung tại Quy định này.

2. Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và định kỳ rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập nhật Danh mục trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Thủ trưởng các cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin thuộc bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm bảo đảm việc tuân thủ các nội dung tại Quy định này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 407
Đã truy cập: 1817444