Khẩn trương, quyết liệt tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em và người yếu thế trên địa bàn tỉnh (Thông tin báo chí ngày 27/8/2022)

27/08/2022 17:00

 (1) Khẩn trương, quyết liệt tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em và người yếu thế trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh và Ưỷ ban nhân dân tỉnh, trong thời gian qua các địa phương đà tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác tiêm chủng chiến dịch và đã đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên, công tác này còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại như: Việc nắm và quản lý đối tượng tiêm chủng của các địa phương chưa chặt chẽ; Các địa phương chưa chủ động rà soát nhu cầu để đăng ký vắc-xin tiêm cho đối tượng tiêm trên địa bàn dẫn đến việc thiếu cục bộ vắc-xin tại một sổ điểm tiêm.

Để tăng cường tiến độ, chất lượng, an toàn tiêm chủng và hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho trẻ em (mũi 1, mũi 2 cho trẻ 5 - dưới 12 tuổi và mũi 3 cho trẻ em 12 - 17 tuổi) trước năm học mới 2022-2023 theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 676-TB/TU ngày 22/8/2022 “về tiến độ triển khai thực hiện Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh”, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 4696/UBND-VX2 ngày 25/8/2022 về việc khẩn trương, quyết liệt tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em và người yếu thế trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện/thị xã/thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo:

- Chỉ đạo rà soát ngày đối tượng hiện chưa được tiêm theo kế hoạch (dự kiến còn: 23.329 trẻ 12-17 tuổi chưa tiêm mũi 3; 19.080 trẻ 5 - dưới 12 chưa tiêm mũi 1 và 45.483 trẻ 5 — dưới 12 tuổi chưa tiêm mũi 2) và triển khai tiêm đế đảm bảo Hoàn thành mục tiêu 100% trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi có chỉ định tiêm phải được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin và được tiêm mũi 2 ngay sau khi đủ điều kiện tiêm chủng; 100% trẻ em có chỉ định tiêm từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được tiêm đủ 3 mũi vắc xin phòng COVID-19 trước ngày 05/9/2022.

Đối với các trẻ chưa đủ điều kiện tiêm, chưa đến lịch tiêm (mũi 2, mũi 3) phải có phương án tổ chức tiêm ngay khi đủ điều kiện.

- Tiếp tục rà soát thống kê lại toàn bộ số đổi tượng người từ 18 tuổi trở lên thuộc diện yếu thế (người tàn tật, người có bệnh lý nền nặng, người nghèo...), người thuộc hộ gia đình chính sách trên địa bàn để triển khai tiêm vét, đảm bảo tiêm đầy đủ các mũi vắc xin theo quy định của Bộ Y tế. Yêu cầu hoàn thành cho nhóm đối tượng trong tháng 8/2022.

- Tiếp tục thực hiện tiêm mũi 4 (đối tượng mở rộng) và tiêm vét mũi 1,2,3 cho người từ 18 tuổi trở lên theo Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 cho người từ ĩ 8 tuổi trở lên thuộc đối tượng mở rộng của tỉnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn, hoàn thành trong Quý III năm 2022.

- Báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày (từ nay đến hết tháng 8/2022) về Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế (Yêu cầu báo cáo nêu rồ: tổng số đối tượng hiện cỏ, sô đôi tượng đã tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3, mũi 4; sô đôi tượng chưa tiêm tiêm và lý do chưa tiêm). Báo cáo, cập nhật số liệu tiêm chủng hằng ngày đối với từng đơn vị, cấp xã trên địa bàn quản lý.

- Chủ động rà soát nhu cầu vắc-xin, đăng ký kịp thời về Ban Chỉ đạo tiêm chủng Tỉnh Quảng Ninh đê tông hợp báo cáo, đề xuất với Bộ Y tê và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp bổ sung; không được đế xảy ra thiếu vắc-xin do đăng ký nhu cầu chậm.

- Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng từ cấp xã đến cấp huyện nếu thực hiện không đảm bảo theo yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh.

2. Giao Sở Y tế:

- Giám đốc Sở Y tế bảo đảm đủ nguồn và phân bổ, điều tiết vắc xin kịp thời giữa các điểm tiêm chủng, đủ nhân lực y tế, trang thiết bị cần thiết, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tất cả người dân, trẻ em tiếp cận thuận lợi điểm tiêm chủng.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng các địa phương tổng hợp nhu cầu số lượng vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng phòng Covid-19 đê kịp thời đề xuất với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế cung cấp vắc xin theo quy định. Kịp thời báo cáo những bất cập, vướng mắc và tồn tại trong quá trình rà soát đối tượng, đăng ký vắc xin của các địa phương về ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét chỉ đạo và kiểm điểm trách nhiệm của từng bên trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương.

- Chịu trách nhiệm về đảm bảo chuyên môn y tế, đảm bảo nhân lực cán bộ y tế phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, cập nhật, tổng hợp đầy đủ thông tin, báo cáo số liệu tiêm chủng của tỉnh với Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm kịp thời, chính xác, khách quan; đồng thời, báo cáo, cập nhật số liệu tiêm chủng hằng ngày đổi với tùng đơn vị cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm truyền thông tỉnh thực hiện công khai kết quả những đơn vị cấp huyện, cấp xã, tùng cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập thực hiện tốt, chưa tốt trên tất cả các hạ tầng của Trung tâm Truyền thông tỉnh hằng ngày.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo các Phòng giáo dục, các Trường học phù hợp với Ban chỉ đạo địa phương tổ chức rà soát cung cấp danh sách toàn bộ học sinh từ 5 đến dưới 18 tuổi và giáo viên, cán bộ giáo dục các nhà trường chưa tham gia tiêm chủng để triển khai tiêm cho kịp thời, đầy đủ. Phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện tiêm chủng bảo đảm tuyệt đối an toàn, đúng tiến độ đề ra.

- Tổ chức, tuyên truyền vận động phụ huynh/người giám hộ bổ trí cho con, em tham gia tiêm chủng theo hướng dẫn của ngành y tế.

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cung cấp danh sách, số lượng đối tượng người từ 18 tuổi trở lên thuộc diện yếu thế (người tàn tật, người nghèo, trẻ em không đi học...) người thuộc hộ gia đình chính sách chưa được tham gia tiêm chủng đủ mũi; nắm chắc từng trường hợp trẻ em từ 5 tuổi trở lên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cháu được tiêm chủng đầy đủ, tuyệt đối an toàn.

- Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp và Ban Chỉ đạo địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người lao động và con em người lao động đủ điều kiện tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đạt tỉ lệ theo chỉ đạo của Tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở chủ động phối hợp với ngành y tế tích cực thông tin, tuyên truyền về hiệu quả và lợi ích của việc tiêm vắc xin để khuyến khích và hướng dẫn người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin để bảo vệ bản thân và cộng đồng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, xuyên tạc về tiêm vắc xin phòng COVID-19. Thực hiện công khai kết quả những đơn vị cấp huyện, cấp xà, từng cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập thực hiện tốt, chưa tốt trên tất cả các hạ tầng của Trung tâm Truyền thông tỉnh hàng ngày.

6. Trung tâm Truyền thông tỉnh xây dựng các chuyên mục về tình hình dịch bệnh và tiêm vắc xin vào khung giờ phù hợp để người dân được tiếp cận thông tin về lợi ích, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19.

(Gửi kèm văn bản số 4696/UBND-VX2 ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh)

 (2) Khai mạc giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc Press Cup lần thứ VI – năm 2022

Ngày 27/8, tại sân Vận động Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc Press Cup lần thứ VI – năm 2022. Tới dự có, đồng chí Nguyễn Đức lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Đinh Khắc lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí- Bộ Thông tin và Truyền thông; Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải. Về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc Press Cup lần thứ VI – năm 2022 có sự góp mặt của 12 đội bóng đến từ các cơ quan báo chí trên toàn quốc và được chia làm 3 bảng đấu. Đây là lần thứ 6 Press Cup được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương, hưởng ứng tích cực cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào mừng sự có mặt của các đội bóng đến tham dự giải tại Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh rất vinh dự được đăng cai tổ chức vòng chung kết Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc lần thứ VI năm 2022. Đồng chí chúc các đội tuyển thi đấu tốt để cống hiến cho khán giả những pha bóng hay và trận đấu bóng đá đẹp mắt;  chúc Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc lần thứ VI năm 2022 thành công tốt đẹp. Cùng với đó, đồng chí mong muốn thời gian tới các cầu thủ,các huấn luyện viên, nhà báo sẽ có thêm những trải nghiệm thú vị về cảnh đẹp, con người, văn hóa đặc sắc của thành phố Cẩm Phả nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao 50 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và những hoàn cảnh khó khăn tại TP. Cẩm Phả.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu tại vòng chung kết Press Cup 2022 sẽ lần lượt diễn ra từ ngày 27 – 29/8/2022 tại sân vận động TP. Cẩm Phả, là nơi đã diễn ra các trận đấu của môn bóng đá nữ SEA Games 31 vừa qua.

Chiều ngày 29/8 sẽ diễn ra trận chung kết Press Cup 2022 sau đó là lễ bế mạc, trao giải và Gala mừng thành công.

(Thông tin được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh tại link: https://www.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=112381)

 (3) Đoàn Quảng Ninh đạt giải nhất Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng

Sáng 26/8, tại Bắc Ninh, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng Sông Hồng lần thứ 24, năm 2022.

Liên hoan đã nhận được tổng số 1.891 tác phẩm của 279 tác giả ở 9 tỉnh, thành phố. Từ 1.891 tác phẩm này, Ban Giám khảo chọn ra 107 tác phẩm xuất sắc nhất để trưng bày trong triển lãm.

Quảng Ninh có 26 tác phẩm của 14 tác giả có tác phẩm được chọn vào triển lãm. Trong đó, tác giả Nguyễn Tuấn Anh có tác phẩm được trao huy chương bạc với tác phẩm "Tranh bóng". Đoàn Quảng Ninh cũng được trao giải Nhất toàn đoàn tại Liên hoan lần này.

Nhân dịp tham dự khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng Sông Hồng, Chi hội Nhiếp ảnh Quảng Ninh đã tổ chức thực tế sáng tác tại làng nghề gốm Phù Lãng và làng nghề đúc đồng Đại Bái (Bắc Ninh).

 (Thông tin được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh tại link: https://www.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=112370)

 (4) Triển lãm “Quảng Ninh - Điểm đến lý tưởng của các nhà sản xuất phim trong nước và quốc tế”

Sáng 27/8, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh (TP Hạ Long), Sở Văn hóa - Thể thao đã khai mạc triển lãm “Quảng Ninh - Điểm đến lý tưởng của các nhà sản xuất phim trong nước và quốc tế”.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện lễ trao giải cuộc thi phim ngắn “Màn ảnh xanh” do UBND tỉnh và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức. 

Triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh đẹp quảng bá tiềm năng, lợi thế riêng có của các vùng đất trên địa bàn Quảng Ninh. Đây là những điểm đến lý tưởng, có thể là những gợi ý hay để các nhà sản xuất phim trong nước và quốc tế lựa chọn làm bối cảnh, phim trường để thực hiện các dự án sản xuất phim trong thời gian tới.

Tại Thư viện tỉnh, Ban Tổ chức đã bắt đầu công chiếu 13 bộ phim xuất sắc được lựa chọn vào vòng Chung khảo cuộc thi. Danh sách các bộ phim công chiếu gồm: “Xứng đáng” (hoạt hình, đạo diễn Nguyễn Hữu Nghĩa), “Sống xanh” (phim truyện, Nguyễn Thị Xuân Thảo), “Bám rễ” (phim tài liệu, Mai Đình Khôi), “Buổi diễn cuối cùng” (phim hoạt hình, Huỳnh Đại Hoa và Lê Hoàng Kim Vỹ”), “Tái chế tôi” (phim truyện, Nguyễn Quốc Bình), “Kỳ nghỉ hè ý nghĩa” (phim hoạt hình, Trịnh Lâm Tùng), “Vượt thành Axima” (phim hoạt hình, Nguyễn Thị Minh Khuê), “Xin chào, tôi là chai nhựa” (phim truyện, Nguyễn Đức Cảnh), “Nghề Xanh” (phim tài liệu, Phan Thanh Trí), “Tình bạn xuyên thời gian” (phim hoạt hình, NSƯT Phùng Văn Hà), “Tất tay” (phim truyện, Nguyễn Hùng Mạnh Tân), “Xây dựng ý thức về môi trường” (phim tài liệu, Phan Thu Vân), “Dimo và Thế giới rác thải” (phim hoạt hình, Phan Thục Nhi). 

Cũng trong sáng nay, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin báo chí về lễ trao giải cuộc thi phim ngắn “Màn ảnh xanh”. Ban Tổ chức đã giải đáp nhiều nội dung thắc mắc của các phóng viên báo chí về mục đích ý nghĩa của Cuộc thi, các hoạt động trong chuỗi sự kiện trao giải tại Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện lễ trao giải cuộc thi còn có các hoạt động như: Tuần lễ chiếu phim miễn phí tại hội trường Thư viện tỉnh; chương trình “Giao lưu điện ảnh - Đến với Quảng Ninh”; thực tế khảo sát tại các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh như: Vịnh Hạ Long, Legacy Yên Tử.

Đây cũng là sự kiện nhằm góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Ninh với những cảnh quan tươi đẹp, kỳ vĩ; hạ tầng phát triển, thuận tiện, phù hợp làm phim trường cho các bộ phim trong nước và quốc tế.

Lễ trao giải được tổ chức vào tối 28/8 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV3 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh và tiếp sóng của một số đài phát thanh truyền hình trong cả nước.

(Thông tin được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh tại link: https://www.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=112382)

 (5) Từ 27-30/8 diễn ra Lễ hội đền Cửa Ông

Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ hội đền Cửa Ông sẽ được tổ chức trở lại với quy mô lớn, từ ngày 27-30/8/2022 (tức ngày 1-4/8 Âm lịch), tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả).

Lễ hội năm nay sẽ có khoảng 300 đại biểu và 2.700 nhân dân và khách thập phương đến tham dự. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất.

Lễ hội sẽ có 2 phần là phần Lễ và Hội. Phần Lễ sẽ gồm Lễ xin mở hội đền từ 7 giờ-7 giờ 30 phút ngày 27/8 tại Đền Thượng. Ngày 28/8 diễn ra Lễ dâng hương xin rước Đức Ông vi hành từ 6 giờ - 6 giờ 30 phút tại Đền Thượng. Lễ hội chính là Lễ rước kiệu Đức Ông và các nhân thần vi hành khu an ngự; Khai mạc lễ hội diễn ra từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút. Buổi chiều cùng ngày diễn ra Lễ tế từ 14 giờ đến 17 giờ 30 phút. Phần Hội sẽ có chương trình nghệ thuật với chủ đề “Về miền đất thiêng” do Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và các nghệ sĩ vùng mỏ biểu diễn từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 28/8 và các trò chơi dân gian diễn ra từ 14 giờ ngày 28/8-29/8. Lễ rã hội diễn ra vào 17 giờ ngày 30/8/2022 tại Đền thượng.

Lễ hội đền Cửa Ông được tổ chức hàng năm vào ngày 3-4/2 và ngày 3-4/8 Âm lịch. Lễ hội nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt Đền Cửa ông và Lễ hội đền Cửa Ông, Chủ thần đền là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng và các nhân thần là những dũng tướng tài ba thao lược thời nhà Trần. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của dân tộc Việt Nam.

Thông qua các hoạt động của Lễ hội đền Cửa Ông nhằm tái hiện lịch sử, công lao to lớn của các bậc “khai quốc công thần”, những người có công với dân, với nước; là dịp để mỗi người thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và cầu mong cho dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân với quê hương, đất nước.

Đây cũng là dịp để giới thiệu và quảng bá những giá trị tiêu biểu, độc đáo của Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông, Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và thực hiện kế hoạch mở cửa, phục hồi thu hút khách du lịch năm 2022. Đồng thời, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, vùng đất, con người Cẩm Phả “Hội tụ văn hóa thợ mở, lan tỏa tình người vùng than” với bạn bè trong nước và quốc tế, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân TP Cẩm Phả đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn sau đại dịch Covid-19.

 (Thông tin được đăng tải trên chuyên trang du lịch của Cổng TTĐT tỉnh tại link: https://dulich.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=3350)

 (6) Thông tin về công tác tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch COVID-19

Theo báo cáo của Sở Y tế,

* Tổng tích lũy mũi tiêm tỉnh đã thực hiện: 4.090.348 mũi (người trên 18 tuổi 3.452.848 mũi; Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi 351.301 mũi; Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: 286.199  mũi)

* Độ bao phủ vắc xin hiện nay của tỉnh:

+ Người lớn (từ 18 tuổi trở lên): M1:  991.946 / 993.365 = 99,86%; M2: 989.295/ 993.365 = 99,59%;  M3: 971.793 / 993.365 = 97,83%; Mũi 4 cho các đối tượng theo chỉ đạo của Bộ Y tế: 488.525/502.654 đạt 97,19% (trong đó: Theo KH 150/KH-UBND đạt 368.513/368.513 đạt 100%, Mở rộng đối tượng trong tháng 8/2022: 120.012/134.141 đạt 89,47%; (Ngày 18/8/2022, Công an tỉnh, các địa phương Hạ Long, Vân Đồn, Ba Chẽ bổ sung đối tượng tiêm chủng mũi 4)

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: M1: 125.716/125.716 = 100%; M2: 125.569/125.716 = 99,88%; M3 = 95.040/114.130 mũi = 83,27% Kế hoạch.

+ Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 167.640/176.570 = 94,94% mũi tiêm; Mũi 2: 118.559/176.570 = 67,15% Mũi tiêm (các trường hợp trẻ em tham gia tiêm chủng đến nay đều đảm bảo an toàn).

* Số tiêm trong ngày 26/8/2022: 4.542  mũi, trong đó:

+ Người lớn: 1.917  mũi, trong đó (M1: 00;  M2: 09; Mũi 3: 105; Mũi 4: 1.803).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 1.547 mũi, trong đó (M1: 103; Mũi 2: 456; Mũi 3: 988)

+ Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: 1.078 mũi, trong đó (M1: 609; Mũi 2: 469)./.

 

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Đồng chí Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại: 0913 394 689

Quỳnh Trang - TTBCXB


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 200
Đã truy cập: 1984429