Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông thôn mới

23/10/2023 13:51

Cử tri thành phố Móng Cái kiến nghị: Để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản: Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022; Thông tư số 46/2022/TT-BTC và số 53/2022/TT-BTC. Theo đó, một số nội dung phân cấp cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chủ động ban hành văn bản pháp luật và quy định mức hỗ trợ cụ thể phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách và thực tiễn phát sinh tại địa phương. Tuy nhiên, đến nay còn một số chính sách chưa được HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định rõ như: Chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo chính sách giảm nghèo; chính sách tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông thôn mới, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng nông thôn mới văn minh; …. Đề nghị tỉnh sớm ban hành cơ chế thực hiện các chính sách trên để địa phương có căn cứ triển khai thực hiện.

Về vấn đề này, Sở Thông tin Truyền thông trả lời:

2.1. Đối với chính sách tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở

Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, Sở Thông tin Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 14/7/2020 về triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, các chính sách về tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở đã được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh. Trong đó có giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố hàng năm xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể và phân bổ kinh phí thực hiện theo quy định; trình Sở Thông tin Truyền thông thẩm định báo cáo Kinh tế kỹ thuật các dự án đầu tư mới hệ thống thông tin cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông triển khai tại các địa phương.

Theo Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố thực hiện triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Các địa phương chủ động rà soát, đánh giá hệ thống truyền thanh xã, phường trên đại bàn. Trên cơ sở đó, thiết lập mới đài truyền thanh đối với các xã, phường, chưa có đài và từng bước chuyển đổi đài truyền thanh hữu tuyến/vô tuyến đã hư hỏng, xuống cấp không còn hoạt động sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Sở Thông tin Truyền thông thẩm định báo cáo Kinh tế kỹ thuật các dự án đầu tư mới hệ thống thông tin cơ sở ứng dựng công nghệ thông tin - viễn thông của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

2.2. Đối với nội dung: “Chưa có các chính sách của HĐND tỉnh về thúc đẩy chuyển đổi số trong nông thôn mới, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng nông thôn mới văn minh”.

Liên quan đến chi tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy chuyển đổi số trong nông thôn mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng nông thôn mới thông minh, Điều 33, Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính quy định các nội dung như sau:

“1. Chi bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ cấp xã; phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này.

2. Chi thiết kế, sản xuất và lắp biển địa chỉ số đến từng địa chỉ (hộ gia đình, cơ quan, tổ chức trên địa bàn nông thôn) theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mức chi thực hiện theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật về đấu thầu. Căn cứ nhu cầu gắn biển tại địa phương, yêu cầu về nội dung thông tin, chất liệu biển địa chỉ số, điều kiện thực tế tại địa phương và khả năng ngân sách, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh bố trí dự toán kinh phí để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả”.

(a). Đối với nội dung khoản 1, Điều 33, Thông tư số 53/2022/TT-BTC:

Qua rà soát các quy định chưa có quy định phân cấp cho các tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy định mức hỗ trợ để thúc đẩy chuyển đổi số trong nông thôn mới, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng nông thôn mới.

Đối với nội dung phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn đã được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại Điều 4, Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 có các nội dung: Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng số trong nông nghiệp và nông thôn; Phát triển nền tảng số để phục vụ người dân khu vực nông thôn hiện đang được tỉnh triển khai theo Kế hoạch 59/KH-UBND ngày 1/3/2022 và Kế hoạch 37/KH-UBND ngày 17/2/2023 chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh.

(b) Đối với nội dung khoản 2, Điều 33, Thông tư số 53/2022/TT-BTC:

Liên quan đến việc thông báo, gắn biển địa chỉ số cho từng hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn nông thôn gắn với bản đồ số Việt Nam: Bộ Thông tin và Truyền thông có hướng dẫn tại Điều 8, Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, ngày 03/4/2023 Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 1096/BTTTT-KHTC về việc tạm dừng triển khai gắn biển địa chỉ số, theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương: “Tạm dừng thực hiện việc thiết kế, sản xuất và gắn biển địa chỉ số tại địa phương cho đến khi Bộ Thông tin và Truyền thông có hướng dẫn mới thay thế hướng dẫn công tác gắn biển địa chỉ số đảm bảo khả thi và hiệu quả”. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông chưa nhận được hướng dẫn mới nào về việc triển khai gắn biển địa chỉ số của Bộ Thông tin và Truyền thông từ sau khi có công văn số 1096/BTTTT-KHTC.

Cổng TTĐT tỉnh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 293
Đã truy cập: 2486170