Tiêu đề Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin
Cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực văn bản
Nội dung

 CƠ QUAN, TỔ CHỨC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN

 

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin: ................

.............................................................................................................................

- Địa chỉ: .............................................................................................................

- Điện thoại: .........................................., FAX: ..................................................

- Quyết định/Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Các giấy tờ khác: ........................................................................................................

- Cơ quan cấp: ......................................................................................................

2. Người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin:   

- Họ và tên: ............................, Ngày sinh:......................., Quốc tịch: .................

- Chức danh: .........................................................................................................

- Số CMND (hoặc hộ chiếu) số: ......................................., Nơi cấp: ...................

- Địa chỉ liên lạc: ..................................................................................................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ......................................................................

3. Tên gọi của bản tin: .......................................................................................

4. Mục đích xuất bản: ........................................................................................

5. Nội dung thông tin: ........................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

6. Đối tượng phục vụ: .......................................................................................

7. Phạm vi phát hành: .......................................................................................

8. Thể thức xuất bản: ........................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản:         ...............................................................................................

- Khuôn khổ: .......................................................................................................

- Số trang: ...........................................................................................................

- Số lượng: ..........................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ...........................................................................................

9. Nơi in: ............................................................................................................

10. Địa điểm xuất bản bản tin: ........................................................................

- Địa chỉ: .............................................................................................................

- Điện thoại: ............................................., FAX: ...............................................

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin cam kết những điều trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

.................., ngày .... tháng .... năm 20....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Tải về tại đây

 

 

 

 

Tệp tin đính kèm

To khai de nghi cap giay phep xuat ban ban tin.doc
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 285
Đã truy cập: 1872771