Tổ chức bộ máy

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:

 

 

 


 Ông: Nguyễn Đức Long

Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch UBND tỉnh

Điện thoại: 08033144

Email: nguyenduclong@quangninh.gov.vn 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp, cử nhân kinh tế

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ký hiệu viết tắt: CT

- Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định của pháp luật. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện, quản lý chung mọi hoạt động và công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; nội chính; tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công; xây dựng chính quyền và cải cách hành chính; công tác quy hoạch (chủ trương, địa điểm, lập mới, điều chỉnh các quy hoạch); quyết định chủ trương trên các lĩnh vực: Kế hoạch, tài chính - ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản (chủ trương đầu tư; chủ trương phê duyệt dự án đầu tư, quyết định điều chỉnh các dự án đã được phê duyệt đối với các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các dự án thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư); chủ trương đầu tư dự án thứ cấp trong Khu công nghiệp; chủ trương cấp phép, gia hạn, điều chỉnh cấp phép khai thác các loại khoáng sản; chủ trương về giao đất, giao rừng; chủ trương cổ phần hóa các công ty nhà nước và những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, các chủ trương lớn trên các lĩnh vực khác khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thấy cần phải trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Phụ trách, chỉ đạo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo, theo dõi công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo: Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh.

 - Giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh.

- Là Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh; Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng...) của tỉnh theo lĩnh vực công tác do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, hoặc do Thường trực Tỉnh ủy phân công.

- Phụ trách, chỉ đạo địa bàn thành phố Hạ Long.

  


Ông: Đặng Huy Hậu

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Điện thoại: 08.3835020

Email: danghuyhau@quangninh.gov.vn

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ký hiệu viết tắt: P1

- Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý đất đai; nông, lâm, thủy sản; kiểm lâm, kiểm ngư; kinh tế biển; chương trình Biển Đông - Hải đảo; chương trình xây dựng nông thôn mới; tổng hợp kết quả thực hiện Đề án 196 về “Nhiệm vụ, giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, thoát khỏi Chương trình 135 giai đoạn 2017- 2020”; tài nguyên và môi trường (bao gồm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than, cát, đá, sỏi...); phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; khoa học - công nghệ; kinh tế hợp tác và hợp tác xã; ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index); chỉ số cải cách hành chính (Par Index); chỉ số quản trị hành chính công (PaPi); công tác dân vận chính quyền; quy chế dân chủ cơ sở.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: An toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; thi đua - khen thưởng; là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; cải cách hành chính; đề án xây dựng Chính quyền điện tử; trung tâm hành chính công; quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Xây dựng Nông thôn mới, Trung tâm Hành chính công tỉnh, Ban Quản lý điều hành dự án xây dựng chính quyền điện tử, Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách.

- Đôn đốc việc thực hiện sau kết luận thanh tra đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách.

- Giữ mối quan hệ làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh.

- Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng…) của tỉnh theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

- Được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền chỉ đạo giải quyết công việc cụ thể và các công việc chung của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Chủ tịch đi công tác vắng.

- Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các địa phương: Cẩm Phả, Đông Triều, Uông Bí.

- Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.


 

 

Ông: Nguyễn Văn Thành

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Điện thoại: 08033266

Email: nguyenvanthanh@quangninh.gov.vn 

 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân kinh tế ngoại thương

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ký hiệu viết tắt: P2

- Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Kinh tế tổng hợp, kế hoạch, thống kê, tài chính, thuế, tín dụng, ngân hàng, kho bạc; giá đất; xúc tiến hỗ trợ đầu tư; là Trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư; phụ trách chỉ đạo các hoạt động liên quan đến Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; khu vực kinh tế FDI; chỉ đạo thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp sở, ngành, địa phương (DDCI); sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; quản lý, phát triển doanh nghiệp.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác kiểm toán; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý và triển khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Cục Thống kê, Cục thuế, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Quảng Ninh.

- Chỉ đạo, theo dõi dự án BOT, BT: Đường dẫn và cầu Bắc Luân II; đường cao tốc nối thành phố Hạ Long với Hải Phòng; cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến. Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương có liên quan và Chính phủ trong việc đôn đốc tiến độ ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh và triển khai những nội dung công việc quan trọng theo Kết luận 47-KL/TW ngày 06/5/2009, Thông báo số 108-TB/TW ngày 01/10/2012 của Bộ Chính trị, Quyết định số 2428/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh và Khu kinh tế Vân Đồn.

- Đôn đốc việc thực hiện sau kết luận thanh tra, kiểm toán Nhà nước đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách công tác giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

- Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng…) của Tỉnh thuộc lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

- Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Vân Đồn.

               - Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.


 

 Bà: Vũ Thị Thu Thủy

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Điện thoại: 080 33143

- Email: vuthithuthuy@quangninh.gov.vn

 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ Y khoa


- Lý luận chính trị: Cử nhân

 

- Ký hiệu viết tắt: P3


- Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:

 

 

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Y tế; giáo dục - đào tạo; văn hoá, thể thao; du lịch; dân tộc - tôn giáo; lao động - thương binh và xã hội; dân số - kế hoạch hoá gia đình; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; xoá đói giảm nghèo; văn thư, lưu trữ; quản lý nhà nước về Hội và các tổ chức xã hội; giáo dục quốc phòng - an ninh; quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại các di tích trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là các di tích trọng điểm; thông tin truyền thông, tuyên tuyền; báo chí, xuất bản; phát thanh - truyền hình.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, theo dõi công tác: Đào tạo nguồn nhân lực; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế, du lịch; bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ nhân quyền; quản lý và triển khai quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực phân công; phụ trách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ban Dân tộc, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ninh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách.

- Đôn đốc việc thực hiện sau kết luận thanh tra đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách.

- Giữ mối quan hệ làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh.

- Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng…) của tỉnh theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

- Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các địa phương: Tiên Yên, Ba Chẽ, Hoành Bồ.

- Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

 

 

 

 

Ông: Lê Quang Tùng

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Điện thoại: 0961381668

Email: lequangtung@quangninh.gov.vn 

 

 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư cầu đường


- Lý luận chính trị: Cao cấp

 

- Ký hiệu viết tắt: P4

 

- Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Công nghiệp (bao gồm hoạt động sản xuất, kinh doanh than, điện, vật liệu xây dựng); cụm công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại, quản lý thị trường; là Trưởng ban 389 tỉnh; an toàn thực phẩm trong lĩnh vực công thương; tư pháp; Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; quản lý và triển khai quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công; đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế về kinh tế; phân giới, cắm mốc biên giới Việt - Trung; quản lý các khu vực mốc biên giới và biên giới trên bộ, trên biển; lĩnh vực xuất, nhập khẩu tại khu vực biên giới, cửa khẩu, lối mở, cảng biển và hoạt động trong lĩnh vực cảng biển.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước và phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 05/02/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý, theo dõi công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi các dự án có nguồn vốn ODA và quan hệ với các bộ, ngành Trung ương trong quá trình triền khai thực hiện. Phối hợp với các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác cho đầu tư phát triển.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Công thương, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Cục Hải quan, Cục Thi hành án tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách.

- Đôn đốc việc thực hiện sau kết luận thanh tra đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách.

- Giữ mối quan hệ làm việc với Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

- Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng…) của tỉnh theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch UBND tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

- Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các địa phương: Bình Liêu, Đầm Hà.

- Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

 


Ông: Vũ Văn Diện

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Điện thoại: 08033288

Email: vuvandien@quangninh.gov.vn 

 

 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư vật liệu xây dựng, Thạc sỹ vật liệu và công nghệ vật liệu xây dựng

 


- Lý luận chính trị: Cao cấp

 

- Ký hiệu viết tắt: P5

 

- Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:

 

 

 

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Đo đạc bản đồ; giải phóng mặt bằng; chính sách, đơn giá giải phóng mặt bằng; đơn giá xây dựng cơ bản; địa giới hành chính; nâng cấp đô thị; phát triển nhà ở; xây dựng cơ bản và quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự đô thị; quản lý nhà nước về quy hoạch, hoạt động xây dựng đối với các di tích trên địa bàn toàn Tỉnh, trọng tâm là các di tích trọng điểm; giao thông vận tải; là Phó Trưởng ban phụ trách an toàn giao thông tỉnh; phòng cháy, chữa cháy; theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (trừ các dự án trong Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp).

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp dân theo quy định của Luật Tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đầu tư theo hình thức BOT, BT (trừ dự án đường dẫn và cầu Bắc Luân II, đường cao tốc nối thành phố Hạ Long với Hải Phòng, cầu Bạch Đằng và Nút giao cuối tuyến); theo dõi, kiểm tra việc quản lý, hoạt động của các dự án BOT, BT khi đưa vào hoạt động.

- Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đến khi hoàn thành, quyết toán công trình; quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng của tỉnh và các địa phương; kiểm tra, đôn đốc quản lý các dự án hạ tầng đô thị.

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

- Phụ trách, chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng…) của Tỉnh theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Ban Tiếp công dân, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách.

- Đôn đốc việc thực hiện sau kết luận thanh tra đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách.

- Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các địa phương: Cô Tô, Quảng Yên.

- Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

 


Các tin đã đăng
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 18
Đã truy cập: 92223